Информация, изискуема по чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. бр.5/19.01.2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г.), необходима за поддържане на Публичен електроне
seveso-logo

Публичният електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от Наредбата съдържа следната информация:

1. за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал:
а) името и/или търговското наименование на оператора, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението;

Име на оператора: „Солвей Соди” АД
Идентификационен номер на оператора: 813109388
Пълен адрес на седалището на оператора: 9160, гр. Девня, Промишлена зона - юг

б) данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:

аа) номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
Становище за потвърждаване класификацията на „Солвей Соди“ АД за предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП), съгласно чл.103, ал.6 от ЗООС: Изх. № УК-52/16.10.2017 г. на МОСВ.

бб) номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
Становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на „Солвей Соди“ АД: Изх. № 28-00-343(5)/02.02.2018г.

вв) номер и дата на решението по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

гг) номер и дата на решението по чл. 110, ал. 2 ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

дд) технически доклад по чл. 116а ЗООС за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

в) кратко описание на дейността или дейностите в ПСНРП или в ПСВРП;

В „Солвей Соди” АД се произвежда лека и тежка калцинирана сода и натриев бикарбонат (за технически цели) като съпътстващ продукт. Максималният производствен капацитетът на предприятието, съгласно действащото Комплексно Разрешително № 74-Н1-И0-А2-ТГ1/15.04.2021 г. е както следва:
- производство на лека калцинирана сода - 1 600 000 т/год.;
- производство на тежка калцинирана сода – 1 300 000 т/год.;
- производство на натриев бикарбонат – 30 000 т/год.;
- нова инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен капацитет 200 хил. т/год. – на етап строителство.
Основните суровини, които се използват за производство на крайните продукти са варовик и разтвор на природна сол. Енергоносители са твърди горива - кокс и/или антрацит, пара и електроенергия. Като спомагателен материал за производството се използва амонячна вода с концентрация по-малка от 24 %.
В станция „Варов”, варовикът се преработва до получаване на негасена вар и пещен газ съдържащ въглероден диоксид. Това става в шахтови варови пещи работещи с твърдо гориво кокс или антрацит. В станция „Пещен”, полученият пещен газ преминава през система за очистване, при което той се охлажда и очиства от съдържащия се в него прах.
В станция „Гасилен”, негасената вар хидратира /гаси се/ с определено количество вода до получаване на продукт - варно мляко.
В станция „Разсолоочистка” се съхранява и преработва суровият разсол /воден разтвор на природна сол/. Преработката се състои в очистване от солите на калция и магнезия чрез утаяването им със содов разтвор и варно мляко.
Основното предназначение на станция „Абсорбция” е да произвежда амонизиран разсол – очистен разсол наситен с определено количество амоняк, въглероден диоксид и сулфиден йон. Това се извършва в абсорбционни колони.
В станция „Карбонизация” амонизираният разсол се донасища с СО2, при което в резултат на химична реакция се получава суспензия от суров бикарбонат (NaHCO3).
В станция „Филтрация” се извършва разделяне на получената суспензия на суров бикарбонат и филтрова течност. Това разделяне се извършва посредством барабанни вакуумфилтри. 
В станция „Дестилация” се извършва преработка на филтровата течност от „Филтрация”. Целта е да се извлече съдържащия се в нея амоняк, като той отново се върне в производството. За целта се използва варното мляко получено в „Гасилен” и пара доставена от ТЕЦ „ДЕВЕН” АД. Процесът на преработка се извършва в дестилационни колони с прилежащо оборудване – смесители, изпарители, паросборници. 
Станция „Калцинация и охлаждане” преработва суровия бикарбонат до газ – въглероден диоксид и желания краен продукт – лека калцинирана сода. Следва нейното транспортиране, охлаждане и складиране. Основното оборудване са парни калцинатори, охлаждащи колони за газ, хладилни барабани за сода, силози за лека сода. Станция „Тежка сода” произвежда тежка калцинирана сода чрез прекристализация по монохидратния способ. Основното оборудване се състои от кристализатори, сушилни барабани и хладилни апарати.
В станция „Бикарбонат” от лека сода чрез нейното разтваряне и последваща карбонизация в колона се произвежда бикарбонат за технически цели.
Станция „Компресорен” осигурява транспортирането и копримирането на газовите потоци в завода, подаването на технически и КИП-въздух към консуматорите. Основното оборудване са парни турбокомпресори, вакуум помпи и компресори за въздух.
Необходимостта от охлаждане в инсталацията се осъществява от водооборотен цикъл, в който използваният охлаждащ агент (вода) се охлажда посредством охладителни кули.
Станция „Шламо-помпено отделение” /ШПО/ събира и транспортира отпадъчните течности от завода до утаителен басейн “Падина”, предназначението на който е да осигури утаяването на неразтворените вещества в отпадъчните течности и отведе избистрените отпадъчни води към р. Провадийска, а чрез нея в Белославско езеро.
Топлоелектрическата централа към „Солвей Соди“ АД, представлява високоефективна когенеративна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, която се консумира от заводите в Девненския комплекс (Дружеството „Девен“ АД, оператор на ТЕЦ „Девен“, е преобразувано чрез вливане в „Солвей Соди“ АД, гр. Девня, като вписването в Търговския регистър е направено на 29.06.2017 г.).

В топлоелектрическата централа се извършва комбинирано производство на топло- и електроенергия от парни турбини с отбори, кондензационни и с противоналягане, чрез разделно изгаряне на вносни въглища, антрацит, петрококс и газьол/дизел (за разпалване). 

• Горивна инсталация за производство на топлинна енергия, включваща:
- ПГ ЦКС № 7;
- ПГ ЦКС № 8;
- ПГ № 2 (резервен);
- ПГ № 3 (резервен);
- ПГ № 6 (резервен).

• Колекторна технологична схема:
- основните съоръжения (котлоагрегати и турбини) са свързани към общ главен парен колектор (ГПК);
- връзки между пароотборите и противоналяганията на отделните турбини по видове параметри;
- резервиране с редукционни устройства.

• Съоръжения и оборудване за входящи суровини и потоци
- Въглища и въглеподаване – открити въглищни складове (3 броя за общо 300 000 t) бункерно разтоварище, питатели, гумени транспортни ленти №№ 1 до 7, пресипки, бункери сурови въглища (4 броя /по два за всеки един от ПГ 7 и ПГ 8/);
- Варовик и подаване на варовик – открит склад (1 брой за общо 150 000 t), бункерно разтоварище, питатели, гумени транспортни ленти №№ 1 до 7, пресипки, бункери за варовик (2 броя /по един за ПГ 7 и ПГ 8/);
- 2 бр. резервоари за промишлен газьол/дизел 1х75 м3 и 1х350 м3;
- Природен газ и газорегулиращ пункт (ГРП) – газопровод от ГРС – Повеляново до ГРП с подземна и надземна част с р=1,0-1,2 MPа; газопровод от ГРП до газомазутните котлоагрегати с р= 0,15 MPа – не се експлоатира;
- Сурова вода - Водопровод от деривация “Цонево” 1300 m3/h; водопровод от деривация “Лудетина” - 400 m3/h; водопровод за подгрята вода от “Солвей-Соди” - 600 m3/h;. собствен дълбочинен сондаж - 216 m3/h.; шахти сурова вода (ШСВ) – 2 бр. с по 3 бр. помпи; помпи към водоподготвителните инсталации - 4 бр.

• Съоръжения за изходящи продукти и потоци
Изходящи парни магистрали:
Магистрали 3,6 MPа
- към “Солвей-Соди” – 3 бр.
- към “Агрополихим” – 1 бр.
Магистрали 1,7 MPа
- към “Солвей Соди” – 1 бр.
- към “Агрополихим” – 1 бр.
Магистрали 0,6 MPа
- към “Солвей-Соди” – 3 бр.
- към “ДЗЗ” АД – 1бр.

• Главно разпределително устройство /ГРУ/ (външни консуматори):
- 2 броя трансформатори за износ на ел. енергия: тр–р 101 и тр–р 102 към подстанция “Полимери” в ГПП на “Полимери” за НЕК
В следствие изпълнение на инвестиционно предложение за „Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова открита разпределителна уредба (ОРУ) 110kV за присъединяване към електропреносната мрежа на ниво 110kV на „Девен” АД и „Солвей Соди” АД““, топлоелектрическата централа вече изнася директно електроенергия към НЕК, без тя да преминава през ГПП „Полимери“.
- 2 броя изводи 20 kV за пренос на ел. енергия към “Солвей Соди”

• Средства за управление, контрол и автоматика
- Щитове за управление – 2 бр.; контролно–измервателни прибори и автоматика.

г) информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение № 4 от Наредбата;

Подробно описание на вида и количеството на опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на производствената площадка на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД (в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци) са изброени по-долу: 

Инсталация за производство на калцинирана сода към „Солвей Соди“ АД:
- Амоняк, анхидрид (100 %-тен) – Налично количество – 41 [t] – 
- Амонячна вода с концентрация до 24 % - Налично количество – 2 218 [t]
- Амонячна вода с концентрация от 2,34 % до 9,56 % - Налично количество – 9 664 [t]
- Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 % - Налично количество – 150 [t];
- Автомобилен бензин – Налично количество - 12,5 [t];
- Дизелово гориво – Налично количество – 35,5 [t];
- Пропан-бутан – Налично количество – 0,2 [t];
- Кислород – Налично количество – 0,119 [t];

Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД:
- Амонячна вода с концентрация до 24 % - Доставя се по тръбопровод, директно от „Солвей Соди“;
- Солна киселина, с концентрация 35%-та – Налично количество – 50 [t];
- Натриева основа, с концентрация 50%-та – Налично количество – 25 [t];
- Калциев хидроксид (варно мляко- Ca (OH)2, с  концентрация 10 %-та - Налично количество – 90 [t];
- Тринатриев фосфат – Налично количество – 1,025 [t];
- Коагулант Amerfloc 481, Диметилетаноламин- epichlorohydrin polymer – Налично количество – 1 [t];
- Дизелово гориво – Налично количество – 280 [t]

д) обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път;

При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:
- Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
- Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
- РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
- РИОСВ – Варна: 052/634 582.

Спазват се утвърдените вътрешнофирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:
- Ръководител смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
- Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
- Газоспасителна служба – ГСС: 05199/5611; 5103;
- Заводската медицинска служба: 05199/5150.

Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод.
Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.
Достъпът до информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието е осигурен на официалния интернет сайт на Дружеството, на адрес: http://www.solvay.bg/bg/solvay-in/news/prevention-of-emergencies.html 

2. освен информацията по т. 1 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал в регистъра се включва и:
а) обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол;

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП).
Възможните сценарии на големи аварии от разлив на опасни вещества на площадката на “Солвей Соди” АД включват:
• Разкъсване на гъвкавите шлангове или разрушаване на жп-цистерна на жп-естакада при доставка на цистерни с анхидриден амоняк (100%-ен) вследствие на техническа неизправност, дерайлиране, износване, не добро застопоряване или друга човешка грешка с възможности за разлив на амоняк (до 41 t), образуване на газов облак, токсично замърсяване на околната среда – въздух, отточни води и почва, пожар в газов облак, домино ефект.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на амонячна вода (24%) и изливането ѝ поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др.
• Разкъсване на тръбопровод за вътрешнозаводски транспорт на амонячна вода (концентрация 2,34 – 9,56 % и до 24%), поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, и др., при което ще изтече в почвите голямо количество амонячна вода с ниска концентрация на амоняк.
• Разпространение на натриев хидросулфид при разпиляване и/или разлив от склад/резервоар за съхранение на територията на сектор „Колонен”.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на горива (автомобилен бензин и дизелово гориво) и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на горива са подземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив на горива от тях е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. В района на „Автостопанството“ е налична пожарогасителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на киселини и основи (солна киселина, натриева основа, амониев хидроксид) на територията на сектор ХВО при ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на киселини и основи са наземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив от резервоарите за съхранение на реагенти е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. С цел да се предотврати опасността от замърсяване на почви, подземни и повърхностни води са изградена киселинно-устойчива обваловка за резервоарите за натриева основа, солна киселина и амонячна вода. В района на „ХВО“ е налична пожароизвестителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.

Като най-често срещани причини за възникване на производствени аварии са идентифицирани:
- Нарушаване на правилата по безопасност и пожарната безопасност;
- Използване на технически неизправно оборудване, инсталации и електросъоръжения;
- Наличие на условия за самозапалване на суровини, междинни и крайни продукти;
- Поява на искри и други източници на запалване;
- Техническа неизправност;
- Изпускане в работните помещения на горими пари и газове;
- Разливане в работните помещения на лесно запалими и горими течности;
- Технологични отклонения.

Случаите на производствени аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, пожари, експлозии, разливи, наводнения, емисии на територията на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД или в близката околност, влияние от съседни предприятия, природни бедствия и др. се приемат като извънредни ситуации.
Замърсяване на околната среда в една или друга степен, може да бъде причинено от малки или големи разливи на токсични продукти, получени поради някой от по-горе изброените откази, част от които се отделят във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата. Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.
За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени такива, при които се използват добро управление и контрол на безопасността, корозионно устойчиви материали, максимално обезопасени проекти, условия на процесите и разположението на инсталациите, почти пълна автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, много добре поддържана КИП - апаратура, мониторингова и оповестителна системи.
Съгласно извършеното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗООС, „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ единствено по отношение употребата на натриев хидросулфид. С цел намаляване и избягване на опасностите при източника чрез прилагане на изцяло безопасни практики от началото на 2015 г. в производството започна поетапно въвеждане и използване на по-малко опасния магнезиев хлорид като заместител на натриевия сулфид, в качеството му на антикорозионен агент (веществото не попада в категория на опасност).
Натриевият или амониев сулфид се внася в производството с цел борба с корозията на апаратите и да се намали съдържането на желязо в крайния продукт. Амониевият сулфид се превозва с ж.п. цистерни и се съхранява в стоманени резервоари. Натриевият сулфид се получава в чували по 25/50 kg и “big bags” по 1т под формата на кристали 60%. Преди използване в производството се разтваря; торбите от този продукт биват щателно измивани с вода преди рециклиране. Промивните води се използват отново в производството. 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на специално отредена за целта площадка. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Съгласно изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011, Обн. ДВ. бр. 43 от 07.06.2011 г.) „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД разполага с изготвени оценки за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за изброените по-долу складове:

На територията на инсталацията за производство на калцинирана сода („Солвей Соди“ АД): 
• Склад за съхранение на амонячна вода;
• Склад за съхранение на натриев хидросулфид;
• Склад за варно мляко (буферни резервоари – мешалки за варно мляко);
• Склад за съхранение на свежи и отработени масла;
• Склад за съхранение на готов продукт;
• Склад за съхранение на аргон и кислород;
• Склад за съхранение на пропан-бутан; 
• Склад за съхранение на бензин и дизелово гориво.

На територията на инсталацията за топлинна и електрическа енергия (ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД):
• Склад за съхранение на варно мляко;
• Склад за съхранение „Маслено стопанство“; 
• Склад за съхранение на реагенти в сектор „Водоподготовка“;
• Склад за съхранение на тринатриев фосфат, коагулант и йонообменни смоли. 
Резултатите от извършените оценки показват, че не е необходимо прилагането на специални мерки, т.к. дейностите се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата.

б) потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен общозаводски “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД и „ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД“ общо за завода и по сектори. За всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации.

в) информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСВРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа като единна електронна база данни на интернет страницата на МОСВ, като за всяко предприятие/съоръжение се открива отделно досие.
(3) Информацията в регистъра по ал. 1 за ПСВРП се предоставя от изпълнителния директор на ИАОС, а за ПСНРП - от директорите на съответните РИОСВ.
(4) Със заповед на министъра на околната среда и водите се определят правилата за водене на публичния регистър по ал. 1, както следва:
1. отговорните лица за водене на регистъра;
2. редът за актуализация на информацията в регистъра;
3. редът за обмяна на информация между МОСВ, РИОСВ и ИАОС.
 

Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

На основание чл. 4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на “ДЕВЕН” АД, гр. Девня

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което ще се реализира на територията на дружеството и е свързано с провеждането на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF).

Територията, обект на инвестиционното намерение е действаща понастоящем производствена площадка на „ДЕВЕН” АД. Разположена е в южната промишлена зона на гр. Девня, наситена с обекти с индустриален и логистичен характер.
През 2009 г. в ДЕВЕН е въведен успешно в експлоатация нов котел (К7) работещ на циркулиращ кипящ слой. Внедрената технология в К7 осигурява постигането на оптимален горивен процес и минимално отделяне на емисии в атмосферата, като позволява и използването на различни алтернативни горива (например дървесина, RDF и др.) като добавка към основното гориво от петрококс и въглища.
С настоящото инвестиционно намерение се предвижда провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котела при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети). Очаквана дата за стартиране на опитите е 01.08.2017 г.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Девня.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефон за допълнителна информация: 0519 9 52 46, 0898 777 159, e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

/Публикувано на 09.06.2017 г./
 

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 13.04.2017 г. е издадено Решение № ВА-21/ЕО/2017 г.на директора на РИОСВ - Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план  за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)за урегулиран поземлен имот (УПИ) 47 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“, УПИ 59, 60 „за техническа инфраструктура“, УПИ 33, 61, 62 „за техническа инфраструктура“, УПИ 45, 46, 48, 73 „за техническа инфраструктура“ по Кадастралната карта на землището на с. Падина, община Девня с цел създаване на нов УПИ 47, 76, 77, 78 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“.

Решението еда несе извършва екологична оценка, тъй като при прилагане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Пълният текст на документа може да видите на интернет страницата на РИОСВ - ВАРНА на адрес: http://riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/pr%20EO/2017/VA21-EO-2017.pdf 

/публикувано на 20.04.2017 г./

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
PR-logo-Bulgaria

На основание чл. 11, ал. 1 и във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на избор на изпълнител за доставка на газсигнализатори във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ ESF-2303-03-02007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 с наименование „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди“ АД“.

СОЛВЕЙ СОДИ АД

със седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона
адрес за кореспонденция: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона тел.: + 359 519/ 956 06; + 359 898/ 777 199;
електронна поща: plamen.borisov@solvay.com
лице за контакт: Пламен Борисов, на длъжност Зам. производствен директор „Солвей Соди“ АД и филиали

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-03-02007/21.06.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител  с предмет:

„Избор на изпълнители за доставка на газсигнализатори”

Документите, необходими за информация и за попълване можете да намерите тук и на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България– www.eufunds.bg  

Крайният срок за подаване на оферти е до 10:00 ч. на 31.03.2014 г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
PR-logo-Bulgaria

На основание чл. 11, ал. 1 и във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на доставки на лични предпазни средства и специализирано работно облекло във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ ESF-2303-03-02007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 с наименование „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди“ АД“

СОЛВЕЙ СОДИ АД
със седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона

адрес за кореспонденция: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона тел.: + 359 519/ 956 06; + 359 898/ 777 199;

електронна поща: plamen.borisov@solvay.com

лице за контакт: Пламен Борисов, на длъжност Зам. производствен директор „Солвей Соди“ АД и филиали 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-03-02007/21.06.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител  с предмет:

„Избор на изпълнители за доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло ”, с три обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 „Специализирано работно облекло – дрехи“
  • Обособена позиция 2 „Специализирано работно облекло – обувки“
  • Обособена позиция 3 „Лични предпазни средства“

Документите, необходими за информация и за попълване можете да намерите тук и на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България– www.eufunds.bg 

Крайният срок за подаване на оферти е до 16:30 ч. на 10.01.2014 г.