Уведомление за инвестиционно предложение от ДППИ и "Солвей Соди"

                  Ръководствата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)

и

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което е свързано с „Рехабилитация и възстановяване на проектните параметри на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, чрез преместване на драгажни маси от утаителя в подводно депо „Налбанка“, в количества до 1 000 000 м3.“

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Предметът на дейност и статутът на ДППИ са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, които се експлоатират съгласно Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г.

Територията, обект на инвестиционното намерение е съществуващо хидротехническо съоръжение на Белославско езеро (утаител), предназначено да задържа естествените наноси от р. Провадийска, както и тези, образували се в резултат на химическите реакции при смесването на водите на р. Провадийска с отпадъчните води от утаителен басейн „Падина“ (с оператор „Солвей Соди“ АД) и с водите на р. Девненска, така че те да не затлачват Белославското езеро и плавателен Канал № 2.

Целта на инвестиционното намерение е да се използва съществуващото във Варненското езеро подводно депо „Налбанка“ за приемане на драгажни маси от почистване на утаителя на р. Провадийска и подхода към него.

По същество предвидената в ИП дейност представлява преместване на до 1 000 000 м3 мокри седименти от един воден обект в друг, а именно – от утаителя на р. Провадийска в подводно депо „Налбанка“, разположено в акваторията на Варненско-Белославско езеро, която дейност е допустима съгласно Решение по оценка за съвместимостта № ВН-1-ДОС/30.03.2021 г., издадено от Директора на РИОСВ – Варна.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона от екологична мрежа НАТУРА 2000 - защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”.

Инвестиционното предложение попада изцяло в урбанизирана територия.

В обхвата на инвестиционното предложение няма информация за други програми и проекти (инвестиционни предложения), които да доведат до кумулативни ефекти в съчетание с предлагания проект, като по този начин да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

ИП ще се реализира в акваторията на Варненско и Белославско езера, на територията на гр. Белослав, общ. Белослав в поземлени имоти с №№ ПИ 03719.507.762 и ПИ 03719.507.763, по КККР – Белослав, вид собственост: Частна обществени организации, НТП Утаител, и ПИ 03719.507.492 по КККР – Белослав, вид собственост: Държавна публична, НТП Водно течение, река.

ИП е свързано изцяло с промени под повърхността на водата, промяна на дълбочината, поради изземване на драгажни маси от утаителя на Белославско езеро и депонирането им под водната повърхност в други части на Варненско-Белославското езеро (подводно депо “Налбанка”), съответно не се предвижда използване на природни ресурси за осъществяването му. Реализацията на ИП не е свързана и със създаването на източници на вредни емисии, не е свързано с генериране на опасни отпадъци или отпадъчни води, не се предвижда използване, нито съхранение на опасни химични вещества за осъществяване на ИП.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Белослав.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Белослав, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) – Клон – териториално поделение „Пристанище Варна” или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефони за допълнителна информация: 052 684 611, e-mail: office.varna@bgports.bg , и  05199 52 46, 0898 777159, e-mail: ivaylo.ivanov@solvay.com

Дата: 04.10.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНТА НА ОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД
seveso-logo

„Солвей Соди“ АД, оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ (ПСНРП) по отношение употребата на натриев хидросулфид за намаляване на корозията на тръбопроводи и апарати.

Дейността на предприятието не е свързана с рискове или опасност от крупни аварии, които биха могли да увредят сериозно човешкото здраве или околната среда, извън рамките на работната площадка. Амоняк, сероводород и въглероден оксид са токсични, но при авария рискът от интоксикация е ограничен в границите на производствената площадка, като риска за населението е минимален.

1. Име и/или търговското наименование на оператора
Име на оператора: „Солвей Соди” АД
Идентификационен номер на оператора: 813109388
Пълен адрес на седалището на оператора: 9160, гр. Девня, Промишлена зона - юг

2. Данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:
а) номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
Становище за потвърждаване класификацията на „Солвей Соди“ АД за предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП), съгласно чл.103, ал.7 от ЗООС: Изх. № УК-2608/15.09.2021 г. на ИАОС.
б) номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
Становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на „Солвей Соди“ АД: Изх. № 28-00-10182(А11)/25.02.2022г.
в) номер и дата на решението по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)
г) номер и дата на решението по чл. 110, ал. 2 ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)
д) технически доклад по чл. 116а ЗООС за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

3. Кратко описание на дейността или дейностите в ПСНРП
„Солвей Соди” АД е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода (лека и тежка калцинирана сода и натриев бикарбонат) и на високоефективна когенеративна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия.

Максималният производствен капацитетът на предприятието, съгласно действащото Комплексно Разрешително № 74-Н1-И0-А3-ТГ1/02.02.2022 г. е както следва:
- производство на лека калцинирана сода - 1 600 000 т/год.;
- производство на тежка калцинирана сода – 1 300 000 т/год.;
- производство на натриев бикарбонат – 30 000 т/год.

 • Нова инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен капацитет 200 хил. т/год. – на етап строителство.

4. Информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства Подробно описание на вида и количеството на опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на производствената площадка на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД (в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци) са изброени по-долу:

Инсталация за производство на калцинирана сода към „Солвей Соди“ АД:
- Амоняк, анхидрид (100 %-тен) – Налично количество – 41 [t]
- Амонячна вода с концентрация до 24 % - Налично количество – 2 218 [t]
- Амонячна вода с концентрация от 2,34 % до 9,56 % - Налично количество – 9 664 [t]
- Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 % - Налично количество – 150 [t];
- Автомобилен бензин – Налично количество - 7,475 [t];
- Дизелово гориво – Налично количество – 44,05 [t];
- Пропан-бутан – Налично количество – 0,2 [t];
- Кислород – Налично количество – 0,119 [t];

Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД:
- Амонячна вода с концентрация до 24 % - Доставя се по тръбопровод, директно от „Солвей Соди“;
- Солна киселина, с концентрация 35%-та – Налично количество – 50 [t];
- Натриева основа, с концентрация 50%-та – Налично количество – 25 [t];
- Калциев хидроксид (варно мляко- Ca (OH)2, с концентрация 10 %-та - Налично количество – 90 [t];
- Тринатриев фосфат – Налично количество – 1,025 [t];
- Коагулант Amerfloc 481, Диметилетаноламин- epichlorohydrin polymer – Налично количество – 1 [t];
- Дизелово гориво – Налично количество – 301,374 [t]

За изброените по-горе вещества, в табличен вид е представена информация за проектния капацитет на съоръженията, в които те се съхраняват, както и съответната категория/и на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L353/1 от 31 декември 2008 г.)

 

Химично наименование

CAS №

EC №

Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС

1

2

3

4

5

Инсталация за производство на калцинирана сода към „Солвей Соди“ АД

Амоняк, анхидрид (100 %-тен)

7664-41-7

231-635-3

 

 

 

Flam. Gas 2, H221

Press. Gas., H280

Acute Tox 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.5 Анхидриден амоняк


Р2 Запалими газове

-

Н2 Остра токсичност

-

Е1 Опасни за водната ср.

Е2 Опасни за водната ср.

Амонячна вода с концентрация до 24%

 

1336-21-6

215-647-6

Skin Corr. 1В, Н314
STOT SE3, H335
Aquatic Chronic 3, Н412

 

Не се класифицира по Приложение 3

Амонячна вода с концентрация от 2,34 % до 9,56 %

 

1336-21-6

215-647-6

≥1,0 - < 2,5
Skin Irrt. 2, H315
≥2,5 - < 5,0
Aquatic Chronic 3, Н412 Skin Irrt. 2, H315
≥5,0 - < 25,0
Skin Corr. 1В, Н314
STOT SE3, H335
Aquatic Chronic 3, Н412

 

 

 

 

Не се класифицира по Приложение 3

Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 %

16721-80-5

240-778-0

Metal Corr. 1, Н290
Acute Tox. 3, Н301
Skin Corr. 1A, Н314
Eye Dam. 1, Н318
Aquatic Acute 1, Н400

-
Н2 Остра токсичност
-
-
Е1 Опасни за водната ср.

Автомобилен бензин

86290-81-5

289-220-8

 

 

 

Flam. Liq. 1, Н224
Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
STOT SE 3, Н336
Muta. 1B, Н340
Carc. 1B, Н350
Repr. 2, Н361fd
Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5а Запалими течности
-
-
-

 


Е2 Опасни за водната ср.

Дизелово гориво

94114-59-7

302-695-9

 

 

 

Flam. Liq. 3, Н226
Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
Acute Tox. 4, Н332
Carc. 2, Н351
STOT RE 2, Н373
Aquatic Chronic 2, Н411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5б Запалими течности
-
-
-

 

Е2 Опасни за водната ср.

Пропан-бутан

68512-91-4

270-990-9

 

 

 


Flam. Gas 1, Н220
Press. gas, Н280
Muta. 1B, Н340
Carc. 1B, Н350

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.18
Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 и природен газ

Р2 Запалими газове

Кислород

7782-44-7

231-956-9

 

 

Ox. Gas 1, H270
Press. Gas, h280

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.25 Кислород

Р4 Оксидиращи газове

 

ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД

Амонячна вода с концентрация до 24%

1336-21-6

215-647-6

H314
H335
H412

не се класифицира по
Приложение 3

Солна киселина, с концентрация 35%-та

7647-01-0

231-595-7

H314
H335
H290

не се класифицира по Приложение 3

Натриева основа, с концентрация 50%-та

1310-73-2

215-185-5

H314
H290

не се класифицира по Приложение 3

Калциев хидроксид (варно мляко- Ca (OH)2, с  концентрация 10 %-та

1305-62-0

215-137-3

H318
H315
H335

не се класифицира по Приложение 3

Тринатриев фосфат

7601-54-9 (anhydrous)

231-509-8

H319
H315

не се класифицира по Приложение 3

Коагулант Amerfloc 481, Диметилетаноламин- epichlorohydrin polymer

25988-97-0

-

H412

не се класифицира по Приложение 3

Дизелово гориво (промишлен газьол)

68334-30-5

269-822-7

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

Поименно изброено в част 2, колона 1 на Приложение 3 – Нефтопродукти и алтернативно горива

 

„САЛС“ АД - Модулна инсталация за светли горива

Дизелово гориво

94114-59-7

302-695-9

 

 

 

Flam. Liq. 3, Н226
Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
Acute Tox. 4, Н332
Carc. 2, Н351
STOT RE 2, Н373
Aquatic Chronic 2, Н411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5б Запалими течности
-
-
-

 

Е2 Опасни за водната ср.

„Мастер Транс“ ООД - Модулна инсталация за светли горива

Дизелово гориво

94114-59-7

302-695-9

 

 

 

Flam. Liq. 3, Н226
Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
Acute Tox. 4, Н332
Carc. 2, Н351
STOT RE 2, Н373
Aquatic Chronic 2, Н411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5б Запалими течности
-
-
-

 

Е2 Опасни за водната ср.

5. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път
При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:
- Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
- Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
- РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
- РИОСВ – Варна: 052/634 582.

Спазват се утвърдените вътрешнофирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:
- Ръководител смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
- Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
- Газоспасителна служба – ГСС: 05199/5611; 5103;
- Заводската медицинска служба: 05199/5150.

Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод.

Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.

Достъпът до информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието е осигурен на официалния интернет сайт на Дружеството, на адрес: https://www.solvay.bg/announcements

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП).

Възможните сценарии на големи аварии от разлив на опасни вещества на площадката на “Солвей Соди” АД включват:

 • Разкъсване на гъвкавите шлангове или разрушаване на жп-цистерна на жп-естакада при доставка на цистерни с анхидриден амоняк (100%-ен) вследствие на техническа неизправност, дерайлиране, износване, не добро застопоряване или друга човешка грешка с възможности за разлив на амоняк (до 41 t), образуване на газов облак, токсично замърсяване на околната среда – въздух, отточни води и почва, пожар в газов облак, домино ефект.
 • Разрушаване на резервоар за съхранение на амонячна вода (24%) и изливането ѝ поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др.
 • Разкъсване на тръбопровод за вътрешнозаводски транспорт на амонячна вода (концентрация 2,34 – 9,56 % и до 24%), поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, и др., при което ще изтече в почвите голямо количество амонячна вода с ниска концентрация на амоняк.
 • Разпространение на натриев хидросулфид при разпиляване и/или разлив от склад/резервоар за съхранение на територията на сектор „Колонен”.
 • Нарушаване целостта на резервоар за съхранение на горива (подземни резервоари за автомобилен бензин и дизелово гориво на „Солвей Соди“ АД, надземни резервоари за дизелово гориво на „САЛС“ АД и „Мастер транс“ ООД, резервоари в маслено стопанство при ТЕЦ), вследствие на техническа неизправност или човешка грешка с възможности за разлив на нефтопродукти (изтичане на гориво от резервоарите за гориво; разлив и преливане при получаване на петролни продукти) и замърсяване на околната среда – въздух, води и почва, поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на горива на „Солвей Соди“ АД са подземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив на горива от тях е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. В района на „Автостопанството“ е налична пожарогасителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи. Резервоарите за съхранение на гориво на „САЛС“ АД и „Мастер Транс“ ООД (модулни инсталация за светли горива) са предвидени за обслужващи дейности - зареждане с дизелово гориво на фирмената транспортна техника. Резервоарите са разположени надземно върху съществуваща бетонна площадка, като по този начин се елиминира възможността, разлетите горива да попаднат в почвата и/или канализацията и оттам в повърхностни води и да причинят замърсяване на воден обект.
 • Разрушаване на резервоар за съхранение на киселини и основи (солна киселина, натриева основа, амониев хидроксид) на територията на сектор ХВО при ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на киселини и основи са наземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив от резервоарите за съхранение на реагенти е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. С цел да се предотврати опасността от замърсяване на почви, подземни и повърхностни води са изградена киселинно-устойчива обваловка за резервоарите за натриева основа, солна киселина и амонячна вода. В района на „ХВО“ е налична пожароизвестителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.

Като най-често срещани причини за възникване на производствени аварии са идентифицирани:

  • Нарушаване на правилата по безопасност и пожарната безопасност;
  • Използване на технически неизправно оборудване, инсталации и електросъоръжения;
  • Наличие на условия за самозапалване на суровини, междинни и крайни продукти;
  • Поява на искри и други източници на запалване;
  • Техническа неизправност;
  • Изпускане в работните помещения на горими пари и газове;
  • Разливане в работните помещения на лесно запалими и горими течности;
  • Технологични отклонения.

Случаите на производствени аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, пожари, експлозии, разливи, наводнения, емисии на територията на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД или в близката околност, влияние от съседни предприятия, природни бедствия и др. се приемат като извънредни ситуации.

Замърсяване на околната среда в една или друга степен, може да бъде причинено от малки или големи разливи на токсични продукти, получени поради някой от по-горе изброените откази, част от които се отделят във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата. Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.

За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени такива, при които се използват добро управление и контрол на безопасността, корозионно устойчиви материали, максимално обезопасени проекти, условия на процесите и разположението на инсталациите, почти пълна автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, много добре поддържана КИП - апаратура, мониторингова и оповестителна системи.

Съгласно извършеното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗООС, „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ единствено по отношение употребата на натриев хидросулфид. С цел намаляване и избягване на опасностите при източника чрез прилагане на изцяло безопасни практики от началото на 2015 г. в производството започна поетапно въвеждане и използване на по-малко опасния магнезиев хлорид като заместител на натриевия сулфид, в качеството му на антикорозионен агент (веществото не попада в категория на опасност).

Натриевият или амониев сулфид се внася в производството с цел борба с корозията на апаратите и да се намали съдържането на желязо в крайния продукт. Амониевият сулфид се превозва с ж.п. цистерни и се съхранява в стоманени резервоари. Натриевият сулфид се получава в чували по 25/50 kg и “big bags” по 1т под формата на кристали 60%. Преди използване в производството се разтваря; торбите от този продукт биват щателно измивани с вода преди рециклиране. Промивните води се използват отново в производството.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на специално отредена за целта площадка. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Съгласно изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011, Обн. ДВ. бр. 43 от 07.06.2011 г.) „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД разполага с изготвени оценки за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за изброените по-долу складове:

На територията на инсталацията за производство на калцинирана сода („Солвей Соди“ АД):

 • Склад за съхранение на амонячна вода;
 • Склад за съхранение на натриев хидросулфид;
 • Склад за варно мляко (буферни резервоари – мешалки за варно мляко);
 • Склад за съхранение на свежи и отработени масла;
 • Склад за съхранение на готов продукт;
 • Склад за съхранение на аргон и кислород;
 • Склад за съхранение на пропан-бутан;
 • Склад за съхранение на бензин и дизелово гориво.

На територията на инсталацията за топлинна и електрическа енергия (ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД):

 • Склад за съхранение на варно мляко;
 • Склад за съхранение „Маслено стопанство“;
 • Склад за съхранение на реагенти в сектор „Водоподготовка“;
 • Склад за съхранение на тринатриев фосфат, коагулант и йонообменни смоли.

Резултатите от извършените оценки показват, че не е необходимо прилагането на специални мерки, т.к. дейностите се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата.

В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен общозаводски “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД и „ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД“ общо за завода и по сектори. За всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации.

 

5.1.  Опасно вещество от Приложение №3 към ЗООС, което може да причини голяма авария

 • Натриев хидросулфид

Натриевият хидросулфид /NaНS х H2O; х > 25%/ е вещество, което се доставя под формата на хигроскопични люспи, с жълт цвят със специфична миризма на сяра. В опаковките концентрацията на натриев сулфид е над 70%. Натриевият хидросулфид е продукт с корозивно действие, опасен е за човешкото здраве и водната среда. Реагира при контакт с киселини, освобождавайки сероводород. Натриевият хидросулфид е корозивен за метали. Токсичен е при поглъщане. При попадане в стомаха, взаимодействайки със солната киселина, образува сероводород. Причинява сериозни кожни изгаряния. При кожен контакт се получава болезнено възпаление, зачервяване и подуване на кожата. При по-високи концентрации предизвиква силни изгаряния. При контакт с очите предизвиква силно възпаление, сълзене, зачервяване и подуване на клепачите. При вдишване в по-големи концентрации съществува риск от кръвотечение в носа, възпаления на белите дробове и белодробни отоци. Токсичен е за водните организми.

Съгласно сценариите на експозиция към разширеният информационен лист за безопасност на веществото при изпускане във въздуха, почвата или водата, натриевият хидросулфид няма да остане наличен като такъв в съответния компонент от околната среда.

При изпускане във въздуха е необходимо лицата, които са в зоната на обгазяване да използват дихателна защита (противогаз, изолиращ противогаз, поставяне на мокра кърпа на устата и носа).

 • При вдишване, изведете пострадалия на чист въздух. Поставете го да легне. По възможност осигурете изкуствено дишане или кислород. Консултирайте се с лекар.
 • След контакт с кожата незабавно свалете засегнатото облекло. Засегнатите участъци от кожата отмийте със сапун и вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
 • След контакт с очите, промивайте внимателно и обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Консултирайте се с лекар.
 • При поглъщане, промийте устата с вода (но само ако пострадалия е в съзнание). По възможност не допускайте повръщане. Незабавно повикайте лекар.

При пожар:

 • Не използвай вода
 • Не използвай (CO2)

Продуктът не е запалим. Използвайте следните средства за гасене на пожар:

 • Прах
 • Пяна, AFFF (воден филм образуващ пяна)

Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната заобикаляща среда.

5.2. Други вещества от Приложение №3 към ЗООС

 • Анхидриден амоняк (100%-тен)

Амонякът е газ с остра характерна миризма. По-лек от въздуха, добре разтворим във вода и лесно втечним при високо налягане. Парите на амоняка образуват бял облак, който се издига на височина до 20-30м. В следствие на поетата от въздуха влага облакът отново се спуска на земната повърхност. Амонякът има сравнително тесен интервал на възпламеняване и сравнително висока долна граница на взривяемост (16 об. % - 25 об. %). Поради високата си летливост той лесно достига тази концентрационна граница в неограничени пространства. Парите му са по-леки от въздуха и сравнително лесно се разсейват в атмосферата. При крупен разлив такива експлозивни смеси могат да се създават на значителни разстояния от мястото на аварията до отдалечени източници на запалване. При изтичане в затворени пространства той бързо може да достига тези граници на възпламеняване. В такива случаи съществува опасност от запалване.

Във въздуха амонякът се фоторазгражда, като за 100 дни концентрацията му може да спадне до 50% от изходното количество. Разлетият амоняк попива в почвата и може да достигне подпочвените води. Той добре се адсорбира от почвените и утаечни частици във водата. При нормални (аеробни) условия разтвореният амоняк се окислява до нитрати. Процесът се влияе от рН на средата. Амонякът във водата е силно токсичен за водни организми.

Амонякът е силно токсичен за хората дори и в сравнително ниски концентрации. Засяга горните дихателни пътища, а при по-висока концентрация – централната нервна система. В случаи на тежки отравяния може да настъпи сърдечна слабост и смърт. Причинява силни изгаряния и увреждане при попадане на човешката кожа. След експозиция на вдишване при ниска концентрация се предизвиква кашлица, раздразване на дихателния тракт, раздразване на очите и лакримация, изтичане на секрет от носа. Вдишване при по-висока концентрация може да причини изгаряния на носоглътката и дихателния тракт и бронхиална и алвеоларна ендема, диспнея, могат да възникнат също и бронхиален спазъм и респираторно затруднение. Не се очаква мутагенна активност. Няма доказателства за канцерогенност след експозиция. Не е типично проявлението на неблагоприятни ефекти по отношение на размножаването след експозиция. При невротоксично изследване, проведено доброволно на хора и изследващо свързаната с растежа токсичност/тератогенност, не е наблюдаван ефект на спонтанен аборт.

„Солвей Соди“ АД получава анхидриден амоняк в ЖП цистерни от производител. В рамките на дружеството се вкарва само една цистерна. Веднага след пристигане на производствената площадка на завода амонякът се разтоварва и разрежда с вода в „Амонячна станция“ до получаване на 24% амонячна вода, което елиминира голяма част от описаните по-горе рискове за хората и околната среда. Разтоварището е оборудвано с водна завеса и други системи за безопасност.

 • Кислород

Кислородът е оксидиращ газ, съхраняван в бутилки под налягане. Като технически газ, кислородът се явява ценен поради своята реактивност. Чистият кислород се използва предимно в качеството си на окислител. Може да предизвика или усили пожар (окислител) и да експлодира при нагряване (газ под налягане). Продължителното вдишване на концентрации над 75% може да причини гадене, виене на свят, затруднено дишане и конвулсии.

 • Горива:
 • Автомобилен бензин

Автомобилният бензин е изключително запалима течност, опасна за околната среда. Токсичен е за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда - не се разтваря във вода, поради което при разлив се разпространява върху водната повърхност. Някои от компонентите ме се утаят във водните системи. Летливите компоненти на бензина се разпространят в атмосферата. Парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Професионалната експозиция може да причини нежелани реакции. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Предизвиква дразнене на кожата, очите и лигавиците.

 • Дизелово гориво

Дизеловото гориво може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Вредно е при вдишване. Дразни кожата. Продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, които могат да образуват експлозивни пари или въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали. Топлинното разпадане или изгаряне може да излъчи въглеродни оксиди и други токсични газове или изпарения. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Предизвиква дразнене на кожата, очите и лигавиците.

 • Пропан-бутан

Пропан-бутанът представлява втечнен въглеводороден газ, който намира широко приложение като гориво. Изключително запалим газ, който може да експлодира при нагряване. Представлява газ под налягане, без цвят и със сладък мирис. Може да причини генетични дефекти. Може да причини рак. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Вдишването може бързо да доведе до задушаване (асфикция), ако се остави да се акумулира до концентрации, които намаляват кислорода до по-ниски от безопасните за дишането нива. Директният контакт с втечнения газ може да причини увреждане (измръзване трета степен) вследствие на бързо изпарително охлаждане.

​​​​​​​​​​​​​​5.3. Начини на действие в случай на авария и поведение на засегнатата общественост

Дейността на завода не е свързана с рискове или опасност от крупни аварии, които биха могли да увредят сериозно човешкото здраве или околната среда, извън рамките на работната площадка. Амоняк, сероводород и въглероден оксид са токсични, но при авария рискът от интоксикация е ограничен в границите на производствената площадка, като риска за населението е минимален.

При възникване на авария въздействието и ще е локално (в границите на производствената площадка), като рискът за околните населени места и обекти с обществено предназначение се оценява като минимален.

Указания за поведение и действия при авария и изтичане на промишлени отровни вещества:

 • При получаване на сигнал от органите на Пожарна безопасност и защита на населението, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
 • Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеяла, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
 • Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
 • Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън заразения район.
 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.
 • При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
 • Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
 • Не извеждайте на паша животните в заразените райони.
 • Поведение при авария, свързана с разпиляване на натриев хидросулфид
 • В случай на вдишване: Изведете на чист въздух. При нужда подайте кислород или направете изкуствено дишане. Пострадалият да легне в стабилно странично положение; покрийте го и го затоплете. Незабавно повикайте лекар.
 • В случай на контакт с кожата: Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Незабавно отмийте обилно с вода. Поставете пострадалия на топло и тихо място. Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • В случай на контакт с очите: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. В случай на затруднение при отваряне на клепачите, приложете аналгетично промиване на очите (оксибипрокаин). Незабавно отведете пострадалия в болница.
 • В случай на поглъщане: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно отведете пострадалия в болница. При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане. Може да се наложи изкуствено дишане и/или кислород.
 • Поведение при авария, свързана с изтичане на амоняк
 • След вдишване: Преместете незабавно пострадалия на свеж въздух и го поставете в спокойно полу-изправено положение. Дайте кислород. Ако дишането е спряло или затруднено направете изкуствено дишане „уста в уста” без директен контакт (напр. през кърпа или марля). Незабавно потърсете лекарска помощ.
 • След контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако се появи дразнене, болка, подуване, прекомерно сълзене или продължава чувствителността към светлина, незабавно потърсете лекарска помощ.
 • След контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако дразненето или болката продължат.
 • След измръзване (от изпаряваща се течност): В случай на изгаряне от студ дрехите могат да залепнат за кожата. Размразете ги внимателно с достатъчно количество топла вода. Отстранете дрехите и измийте поразените части.

 

6. Потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община

В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД (Солвей Соди и ТЕЦ)“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД (Солвей Соди и ТЕЦ)“ общо за завода и по сектори. Освен това за всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации. Всеки от тези планове е съобразен със спецификата на технологичния процес и потенциалните опасности, които той крие. Аварийното планиране и поддържане на постоянна готовност за адекватно реагиране при извънредни ситуации (производствени аварии, природни бедствия и др.) е неразривно свързано с интегрираната система за управление, внедрена в „Солвей Соди” АД.

Основни задачи на Плана за действие при бедствия и аварии са:

 • Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи;
 • Планиране и провеждане на мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите;
 • Провеждане на обучение на работещите за способите за защита, поведение и действие и оказване на първа долекарска помощ;
 • Изграждане и поддържане на локални автоматизирани системи за оповестяване;
 • Незабавно съобщаване за бедствието на Оперативния дежурен на Община Девня;
 • Информиране на териториалния оперативен комуникационно-информационен център /или тел. 112/ на МВР и РСПБЗН;
 • Сътрудничество на екипите от Единната спасителна система след пристигането им.

При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:

 • Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
 • Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
 • РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
 • РИОСВ – 052/634 582.

Спазват се утвърдените вътрешнофирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:

 • Ръководител смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
 • Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
 • Газоспасителна служба – ГСС;
 • Заводската медицинска служба.

Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод съгласно схема:

Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.

За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени: управление и контрол на безопасността, използване на корозионно устойчиви материали в инсталациите с използване на химически агресивни вещества, приоритет на безопасността на хората и съоръженията при изготвяне на проекти, безопасни условия при протичане на процесите и разположението на инсталациите, непрекъснато повишаване на равнището на автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, редовна поддръжка на КИП - апаратура, непрекъснат контрол и проверки на състоянието на мониторингова и оповестителна системи.

Във връзка с постоянното поддържане готовността за действия на личния състав (служители на завода и на външните фирми) при възникване на аварии, всеки месец на територията на завода се провеждат тренировки, при които участват всички лица намиращи се в съответния сектор. В тези тренировки задължително участват и всички лица и организации, които трябва да реагират в аварийна ситуация:

 • Ръководител смяна по завод;
 • Противопожарна фирма;
 • Газоспасителна служба – ГСС;
 • Заводската медицинска служба.

По време на тези тренировки се отиграват всички мероприятия, които трябва да се извършват в действителна аварийна ситуация на обгазяване, промишлена авария, пожар и др. Това са проиграване начините и местата за евакуация, използването на предпазни средства при съответната авария, уведомяването на всички засегнати лица и др., съгласно Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. След всяка тренировка се изготвя протокол в който са описани действията, положителните страни от тренировката, както и възможностите за подобрения.

Допълнителна информация относно планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария с опасни химични вещества на територията на „Солвей Соди” АД може да бъде получена на място в предприятието всеки делничен ден от 08:00 до 16:00 часа.

За контакти:
инж. Ивайло Иванов
Н-к отдел“ Опазване на околната среда“
Тел.: 0519 9 52 46; 0898 777 159
Факс: 0519 9 50 03
​​​​​​​E-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

 

Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

На основание чл. 4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на “ДЕВЕН” АД, гр. Девня

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което ще се реализира на територията на дружеството и е свързано с провеждането на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF).

Територията, обект на инвестиционното намерение е действаща понастоящем производствена площадка на „ДЕВЕН” АД. Разположена е в южната промишлена зона на гр. Девня, наситена с обекти с индустриален и логистичен характер.
През 2009 г. в ДЕВЕН е въведен успешно в експлоатация нов котел (К7) работещ на циркулиращ кипящ слой. Внедрената технология в К7 осигурява постигането на оптимален горивен процес и минимално отделяне на емисии в атмосферата, като позволява и използването на различни алтернативни горива (например дървесина, RDF и др.) като добавка към основното гориво от петрококс и въглища.
С настоящото инвестиционно намерение се предвижда провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котела при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети). Очаквана дата за стартиране на опитите е 01.08.2017 г.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Девня.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефон за допълнителна информация: 0519 9 52 46, 0898 777 159, e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

/Публикувано на 09.06.2017 г./
 

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 13.04.2017 г. е издадено Решение № ВА-21/ЕО/2017 г.на директора на РИОСВ - Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план  за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)за урегулиран поземлен имот (УПИ) 47 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“, УПИ 59, 60 „за техническа инфраструктура“, УПИ 33, 61, 62 „за техническа инфраструктура“, УПИ 45, 46, 48, 73 „за техническа инфраструктура“ по Кадастралната карта на землището на с. Падина, община Девня с цел създаване на нов УПИ 47, 76, 77, 78 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“.

Решението еда несе извършва екологична оценка, тъй като при прилагане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Пълният текст на документа може да видите на интернет страницата на РИОСВ - ВАРНА на адрес: http://riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/pr%20EO/2017/VA21-EO-2017.pdf 

/публикувано на 20.04.2017 г./

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
PR-logo-Bulgaria

На основание чл. 11, ал. 1 и във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на избор на изпълнител за доставка на газсигнализатори във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ ESF-2303-03-02007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 с наименование „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди“ АД“.

СОЛВЕЙ СОДИ АД

със седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона
адрес за кореспонденция: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона тел.: + 359 519/ 956 06; + 359 898/ 777 199;
електронна поща: plamen.borisov@solvay.com
лице за контакт: Пламен Борисов, на длъжност Зам. производствен директор „Солвей Соди“ АД и филиали

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-03-02007/21.06.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител  с предмет:

„Избор на изпълнители за доставка на газсигнализатори”

Документите, необходими за информация и за попълване можете да намерите тук и на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България– www.eufunds.bg  

Крайният срок за подаване на оферти е до 10:00 ч. на 31.03.2014 г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
PR-logo-Bulgaria

На основание чл. 11, ал. 1 и във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на доставки на лични предпазни средства и специализирано работно облекло във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ ESF-2303-03-02007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 с наименование „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди“ АД“

СОЛВЕЙ СОДИ АД
със седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона

адрес за кореспонденция: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона тел.: + 359 519/ 956 06; + 359 898/ 777 199;

електронна поща: plamen.borisov@solvay.com

лице за контакт: Пламен Борисов, на длъжност Зам. производствен директор „Солвей Соди“ АД и филиали 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-03-02007/21.06.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител  с предмет:

„Избор на изпълнители за доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло ”, с три обособени позиции:

 • Обособена позиция 1 „Специализирано работно облекло – дрехи“
 • Обособена позиция 2 „Специализирано работно облекло – обувки“
 • Обособена позиция 3 „Лични предпазни средства“

Документите, необходими за информация и за попълване можете да намерите тук и на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България– www.eufunds.bg 

Крайният срок за подаване на оферти е до 16:30 ч. на 10.01.2014 г.