Защо да изберете Solvay

  Digital tablet Click to enlarge
Да работим в Solvay означава да работим в международна среда и в мултикултурни екипи.
Успехът на Solvay зависи от ефективността на неговите служители чрез насърчаване на равните възможности, умения и компетенции, международна мобилност, осигуряване на управление на кариерата и обучение, споделяне на устойчиви ценности и принципи.
Solvay прилага тези принципи с цел грижа за своите служители и подобряване резултатите на Групата.

Многообразие, равенство и недопускане на дискриминация

  A global leader with a sustainable and profitable growth strategy Click to enlarge
Групата прилага своята политика на недопускане на дискриминация по отношение на раса, пол, религиозни убеждения, националност и лично мнение.
Наемането на работа е въз основа на уменията и способностите на кандидатите.
Всеки служител се компенсира в зависимост от отговорностите му и условията на местния пазар.

Управление на кариерата

Solvay позволява на служителите си да участват активно в управлението на собствените си кариери и да увеличават потенциала си, като предоставя информация и публичност за наличните работни места и кариерно развитие. 
Групата предоставя индивидуални насоки и възможности за мотивация, насърчаване на прилагането на съответните знания и компетенции.

Международна мобилност

Международната мобилност насърчава развитието на служителите на Solvay, като им предоставя възможности за ефективно упражняване на отговорности в международен контекст.

Обучение и личностно развитие

Обучението и личностното развитие осигуряват на всички служители на Solvay възможности за развитието на експертен опит и компетентности, които отговарят на дългосрочните изисквания на Групата и позволяват на служителите да изпълняват адекватно настоящите си и бъдещи професионални задължения, да действат конструктивно в мултикултурна и разнообразна среда и да развият напълно своя потенциал.