Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

  Solvay press release Click to enlarge
На основание чл. 4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на “ДЕВЕН” АД, гр. Девня

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което ще се реализира на територията на дружеството и е свързано с провеждането на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF).

Територията, обект на инвестиционното намерение е действаща понастоящем производствена площадка на „ДЕВЕН” АД. Разположена е в южната промишлена зона на гр. Девня, наситена с обекти с индустриален и логистичен характер.
През 2009 г. в ДЕВЕН е въведен успешно в експлоатация нов котел (К7) работещ на циркулиращ кипящ слой. Внедрената технология в К7 осигурява постигането на оптимален горивен процес и минимално отделяне на емисии в атмосферата, като позволява и използването на различни алтернативни горива (например дървесина, RDF и др.) като добавка към основното гориво от петрококс и въглища.
С настоящото инвестиционно намерение се предвижда провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котела при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети). Очаквана дата за стартиране на опитите е 01.08.2017 г.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Девня.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефон за допълнителна информация: 0519 9 52 46, 0898 777 159, e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

/Публикувано на 09.06.2017 г./