ДЕВНЯ ВАРОВИК

  Devnya Limestone Click to enlarge
ДЕВНЯ ВАРОВИК: кариера за варовик в Девненската долина
Основен продукт: взривена скална маса и варовикови фракции 0/5 мм; 0/45 мм; 5/30 мм; 25/40 мм; 60/130 мм
Основни клиенти: Солвей Соди и Девня Цимент
Обща площ: 130 хектара

ДЕВНЯ ВАРОВИК, с. Чернево, област Варненска, е правоприемник на Завода за добив на варовик, пуснат в експлоатация през 1974 г. От 2000 г. фирмата е акционерно дружество, в което мажоритарните собственици с равен дял (50 % : 50 %) са Солвей Соди и Девня Цимент. Предметът на дейност е добив на варовикови фракции с различен гранулометричен състав за потребностите на содовото и циментовото производство и кариерно-строителни материали.

ПРОЦЕС
Производствената дейност е организирана в следните направления:
  1. Добив на скална маса
  2. Трошене и сортиране
  3. Товарене и транспорт
  4. Централизирани ремонтни служби
  5. Административни и помощни дейности

Производственият цикъл, с изключение на пробивно-взривните работи, товаренето и транспорта на взривената скална маса, се извършва изцяло със специалисти и работници на фирмата с доказано добра квалификация.

Добивът на скална маса се осъществява в открит рудник /кариера/ на 3 нива. Извършват се сондажни /мрежа от дупки/ и взривни работи. Сондажните /пробивните/ работи се извършват от външна фирма, взривните работи също.

За едрото трошене се ползват 2 конусни трошачки с производителност по 500 т/час трошена скална маса с максимални размери на вход до 800 мм и на изход до 150 мм.
Сортировъчната инсталация е оборудвана с 4 вибросита и две чукови трошачки.