ТЕЦ

  Deven Click to enlarge
ДЕВЕН: топлоелектрическа централа в Девня
Основни продукти: електрическа енергия, пара и деминерализирана вода 
Основен клиент: около 90 % от произведената енергия е предназначена за Солвей Соди
Обща площ: 28,3 хектара

Топлоенергията, необходима за производството на калцинирана сода, се произвежда в ТЕЦ. Горивната инсталация на ТЕЦ е система за комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенеративна система), която се определя като най-важна опция в най-добрите налични техники за намаляване на емисиите на парникови газове. 

С цел да отговори на новото европейско законодателство в областта на опазване на околната среда, както и да покрие изискванията, залегнали в Глава 22 от Меморандума за присъединяване на България към Европейската общност, Солвей Соди предприе реновирането на някои от съществуващите котли и замяната на тези, които са морално остарели, с нов голям котел от типа „циркулиращ кипящ слой”. Характерното за този нов тип котел е, че горивото постоянно циркулира през пещта и сепараторите с цел да се увеличи времето за пребиваване на частиците в пещта, което позволява изгаряне при по-ниска температура от обичайната.

Резултатът е благоприятна за околната среда инсталация с много ниски емисии на азотни окиси (< 200 мг/нм3), на серни окиси (< 200 мг/нм3) благодарение на добавянето на варовик, много ниски емисии на прах (< 30 мг/нм3), с проста конструкция, надеждност, отлична ефективност, със свобода и възможности за изгаряне на разнообразна гама от твърди горива, което позволява по-добре да се използват първичните енергийни ресурси.