СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

  Solvay press release Click to enlarge
На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 13.04.2017 г. е издадено Решение № ВА-21/ЕО/2017 г.на директора на РИОСВ - Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план  за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)за урегулиран поземлен имот (УПИ) 47 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“, УПИ 59, 60 „за техническа инфраструктура“, УПИ 33, 61, 62 „за техническа инфраструктура“, УПИ 45, 46, 48, 73 „за техническа инфраструктура“ по Кадастралната карта на землището на с. Падина, община Девня с цел създаване на нов УПИ 47, 76, 77, 78 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“.

Решението еда несе извършва екологична оценка, тъй като при прилагане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Пълният текст на документа може да видите на интернет страницата на РИОСВ - ВАРНА на адрес: http://riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/pr%20EO/2017/VA21-EO-2017.pdf 

/публикувано на 20.04.2017 г./