Информация, изискуема по чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. бр.5/19.01.2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г.), необходима за поддържане на Публичен електронен регистър

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ (ПСНРП) по отношение употребата на натриев хидросулфид за намаляване на корозията на тръбопроводи и апарати

Проектът за професионалните паралелки в СУ "В. Левски" Девня представен пред Българската мрежа към Глобалния договор на ООН

Конференция на Българската мрежа към Глобалния договор на ООН за представяне на националния план за младежта по Европейския пакт с основна насоченост сътрудничество между бизнес, образователни институции и местни власти

Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

folder