ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНТА НА ОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

  seveso-logo Click to enlarge
„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ (ПСНРП) по отношение употребата на натриев хидросулфид за намаляване на корозията на тръбопроводи и апарати.
Дейността на завода не е свързана с рискове или опасност от крупни аварии, които биха могли да увредят сериозно човешкото здраве или околната среда, извън рамките на работната площадка. Амоняк, сероводород и въглероден оксид са токсични, но при авария рискът от интоксикация е ограничен в границите на производствената площадка, като риска за населението е минимален.
Употребяваните на територията на „Солвей Соди” АД опасни вещества и смеси, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на производствената площадка на предприятието са: Амоняк, анхидрид (100 %-тен); Амонячна вода с концентрация до 24%; Амонячна вода с концентрация от 2,34 % до 9,56 %; Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 %; Автомобилен бензин; Дизелово гориво; Пропан-бутан; и Кислород. Получаването, съхраняването и употребата им от “Солвей Соди” АД крие риск от замърсяване на околната среда.
Гореизброените веществата могат да са налични на площадката, опасностите и рисковете от тяхното съхранение и употреба са оценени и се прилагат мерки за редуцирането им, но количествата им (с изключение на натриев хидросулфид) са доста под граничните стойности на Приложение № 3 на ЗООС и следователно не са обект на настоящата класификация на дружеството.

Опасно вещество от Приложение №3 към ЗООС, което може да причини голяма авария
- Натриев хидросулфид
Натриевият хидросулфид /NaНS х H2O; х > 25%/ е вещество, което се доставя под формата на хигроскопични люспи, с жълт цвят със специфична миризма на сяра. В опаковките концентрацията на натриев сулфид е над 70%. Натриевият хидросулфид е продукт с корозивно действие, опасен е за човешкото здраве и водната среда. Реагира при контакт с киселини, освобождавайки сероводород. Натриевият хидросулфид е корозивен за метали. Токсичен е при поглъщане. При попадане в стомаха, взаимодействайки със солната киселина, образува сероводород. Причинява сериозни кожни изгаряния. При кожен контакт се получава болезнено възпаление, зачервяване и подуване на кожата. При по-високи концентрации предизвиква силни изгаряния. При контакт с очите предизвиква силно възпаление на очите, сълзене, зачервяване и подуване на клепачите. При вдишване в по-големи концентрации съществува риск от кръвотечение в носа, възпаления на белите дробове и белодробни отоци. Токсичен е за водните организми.
Съгласно сценариите на експозиция към разширеният информационен лист за безопасност на веществото при изпускане във въздуха, почвата или водата, натриевият хидросулфид няма да остане наличен като такъв в съответния компонент от околната среда.
При изпускане във въздуха е необходимо лицата, които са в зоната на обгазяване да използват дихателна защита (противогаз, изолиращ противогаз, поставяне на мокра кърпа на устата и носа).
- При вдишване, изведете пострадалия на чист въздух. Поставете го да легне. По възможност осигурете изкуствено дишане или кислород. Консултирайте се с лекар. 
- След контакт с кожата незабавно свалете засегнатото облекло. Засегнатите участъци от кожата отмийте със сапун и вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- След контакт с очите, промивайте внимателно и обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Консултирайте се с лекар.
- При поглъщане, промийте устата с вода (но само ако пострадалия е в съзнание). По възможност не допускайте повръщане. Незабавно повикайте лекар.
При пожар:
- Не използвай вода
- Не използвай (CO2)
Продуктът не е запалим. Използвайте следните средства за гасене на пожар:
- Прах
- Пяна, AFFF (воден филм образуващ пяна)
Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната заобикаляща среда.

Други вещества от Приложение №3 към ЗООС
- Анхидриден амоняк (100%-тен)
Амонякът е газ с остра характерна миризма. По-лек от въздуха, добре разтворим във вода и лесно втечним при високо налягане. Парите на амоняка образуват бял облак, който се издига на височина до 20-30м. В следствие на поетата от въздуха влага облакът отново се спуска на земната повърхност. Амонякът има сравнително тесен интервал на възпламеняване и сравнително висока долната граница на взривяемост (16 об. % - 25 об. %). Поради високата си летливост той лесно достига тази концентрационна граница в неограничени пространства. Парите му са по-леки от въздуха и сравнително лесно се разсейват в атмосферата. При крупен разлив такива експлозивни смеси могат да се създават на значителни разстояния от мястото на аварията до отдалечени източници на запалване. При изтичане в затворени пространства той бързо може да достига тези граници на възпламеняване. В такива случаи съществува опасност от запалване.
Във въздуха амонякът се фоторазгражда, като за 100 дни концентрацията му може да спадне до 50% от изходното количество. Разлетият амоняк попива в почвата и може да достигне подпочвените води. Той добре се адсорбира от почвените и утаечни частици във водата. При нормални (аеробни) условия разтвореният амоняк се окислява до нитрати. Процесът се влияе от рН на средата. Амонякът във водата е силно токсичен за водни организми.
Амонякът е силно токсичен за хората дори и в сравнително ниски концентрации. Засяга горните дихателни пътища, а при по-висока концентрация – централната нервна система. В случаи на тежки отравяния може да настъпи сърдечна слабост и смърт. Причинява силни изгаряния и увреждане при попадане на човешката кожа. След експозиция на вдишване при ниска концентрация се предизвиква кашлица, раздразване на дихателния тракт, раздразване на очите и лакримация, изтичане на секрет от носа. Вдишване при по-висока концентрация може да причини изгаряния на носоглътката и дихателния тракт и бронхиална и алвеоларна ендема, диспнея, могат да възникнат също и бронхиален спазъм и респираторно затруднение. Не се очаква мутагенна активност. Няма доказателства за канцерогенност след експозиция. Не е типично проявлението на неблагоприятни ефекти по отношение на размножаването след експозиция. При невротоксично изследване, проведено доброволно на хора и изследващо свързаната с растежа токсичност/тератогенност, не е наблюдаван ефект на спонтанен аборт.
„Солвей Соди“ АД получава анхидриден амоняк в ЖП цистерни от производител. В рамките на дружеството се вкарва само една цистерна. Веднага след пристигане на производствената площадка на завода амонякът се разтоварва и разрежда с вода в „Амонячна станция“ до получаване на 24% амонячна вода, което елиминира голяма част от описаните по-горе рискове за хората и околната среда. Разтоварището е оборудвано с водна завеса и други системи за безопасност.

Анализ на възможните сценарии на авария
Възможните сценарии на големи аварии от разлив на опасни вещества на площадката на “Солвей Соди” АД включват:
• Разкъсване на гъвкавите шлангове или разрушаване на жп-цистерна на жп-естакада при доставка на цистерни с анхидриден амоняк (100%-ен) вследствие на техническа неизправност, дерайлиране, износване, не добро застопоряване или друга човешка грешка с възможности за разлив на амоняк (до 41 t), образуване на газов облак, токсично замърсяване на околната среда – въздух, отточни води и почва, пожар в газов облак, домино ефект.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на амонячна вода (24%) и изливането ѝ поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др.
• Разкъсване на тръбопровод за вътрешнозаводски транспорт на амонячна вода (концентрация 2,34 – 9,56 % и до 24%), поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, и др., при което ще изтече в почвите голямо количество амонячна вода с ниска концентрация на амоняк.
• Разпространение на натриев хидросулфид при разпиляване и/или разлив от склад/резервоар за съхранение на територията на сектор „Колонен”.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на горива (автомобилен бензин и дизелово гориво) и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на горива са подземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив на горива от тях е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. В района на „Автостопанството“ е налична пожарогасителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.

Като най-често срещани причини за възникване на производствени аварии са идентифицирани:
- Нарушаване на правилата по безопасност и пожарната безопасност;
- Използване на технически неизправно оборудване, инсталации и електросъоръжения;
- Наличие на условия за самозапалване на суровини, междинни и крайни продукти;
- Поява на искри и други източници на запалване;
- Техническа неизправност;
- Изпускане в работните помещения на горими пари и газове;
- Разливане в работните помещения на лесно запалими и горими течности;
- Технологични отклонения.
Случаите на производствени аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, пожари, експлозии, разливи, наводнения, емисии на територията на „Солвей Соди“ АД или в близката околност, влияние от съседни предприятия, природни бедствия и др. се приемат като извънредни ситуации.
Замърсяване на околната среда в една или друга степен, може да бъде причинено от малки или големи разливи на токсични продукти, получени поради някой от по-горе изброените откази, част от които се отделят във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата. Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.

Начини на действие в случай на авария и поведение на засегнатата общественост
Дейността на завода не е свързана с рискове или опасност от крупни аварии, които биха могли да увредят сериозно човешкото здраве или околната среда, извън рамките на работната площадка. Амоняк, сероводород и въглероден оксид са токсични, но при авария рискът от интоксикация е ограничен в границите на производствената площадка, като риска за населението е минимален.
При възникване на авария въздействието и ще е локално (в границите на производствената площадка), като рискът за околните населени места и обекти с обществено предназначение се оценява като минимален. 
Указания за поведение и действия при авария и изтичане на промишлени отровни вещества:
- При получаване на сигнал от органите на Пожарна безопасност и защита на населението, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
- Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеяла, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
- Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
- Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
- Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън заразения район.
- Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.
- При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
- При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
- Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
- Не извеждайте на паша животните в заразените райони.

• Поведение при авария, свързана с разпиляване на натриев хидросулфид
- В случай на вдишване: Изведете на чист въздух. При нужда подайте кислород или направете изкуствено дишане. Пострадалият да легне в стабилно странично положение; покрийте го и го затоплете. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата: Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Незабавно отмийте обилно с вода. Поставете пострадалия на топло и тихо място. Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.
- В случай на контакт с очите: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. В случай на затруднение при отваряне на клепачите, приложете аналгетично промиване на очите (оксибипрокаин). Незабавно отведете пострадалия в болница.
- В случай на поглъщане: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно отведете пострадалия в болница. При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане. Може да се наложи изкуствено дишане и/или кислород.

• Поведение при авария, свързана с изтичане на амоняк
- След вдишване: Преместете незабавно пострадалия на свеж въздух и го поставете в спокойно полу-изправено положение. Дайте кислород. Ако дишането е спряло или затруднено направете изкуствено дишане „уста в уста” без директен контакт (напр. през кърпа или марля). Незабавно потърсете лекарска помощ.
- След контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако се появи дразнене, болка, подуване, прекомерно сълзене или продължава чувствителността към светлина, незабавно потърсете лекарска помощ.
- След контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако дразненето или болката продължат.
- След измръзване (от изпаряваща се течност): В случай на изгаряне от студ дрехите могат да залепнат за кожата. Размразете ги внимателно с достатъчно количество топла вода. Отстранете дрехите и измийте поразените части.

В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен общозаводски “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД“ общо за завода и по сектори. Освен това за всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации. Всеки от тези планове е съобразен със спецификата на технологичния процес и потенциалните опасности, които той крие. Аварийното планиране и поддържане на постоянна готовност за адекватно реагиране при извънредни ситуации (производствени аварии, природни бедствия и др.) е неразривно свързано с интегрираната система за управление, внедрена в „Солвей Соди” АД.
Основни задачи на Плана за действие при бедствия и аварии са:

- Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи;
- Планиране и провеждане на мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите;
- Провеждане на обучение на работещите за способите за защита, поведение и действие и оказване на първа долекарска помощ;
- Изграждане и поддържане на локални автоматизирани системи за оповестяване;
- Незабавно съобщаване за бедствието на Оперативния дежурен на Община Девня;
- Информиране на териториалния оперативен комуникационно-информационен център /или тел. 112/ на МВР и РСПБЗН;
- Сътрудничество на екипите от Единната спасителна система след пристигането им.
При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:
- Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
- Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
- РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
- РИОСВ – 052/634 582.
Спазват се утвърдените вътрешнофирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:
- Р-л смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
- Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
- Газоспасителна служба – ГСС;
- Заводската медицинска служба.
Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод.

Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.

За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени : управление и контрол на безопасността, използване на корозионно устойчиви материали в инсталациите с използване на химически агресивни вещества, приоритет на безопасността на хората и съоръженията при изготвяне на проекти, безопасни условия при протичане на процесите и разположението на инсталациите, непрекъснато повишаване на равнището на автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, редовна поддръжка на КИП - апаратура, непрекъснат контрол и проверки на състоянието на мониторингова и оповестителна системи.
Във връзка с постоянното поддържане готовността за действия на личния състав (служители на завода и на външните фирми) при възникване на аварии, всеки месец на територията на завода се провеждат тренировки, при които участват всички лица намиращи се в съответния сектор. В тези тренировки задължително участват и всички лица и организации, които трябва да реагират в аварийна ситуация:
- Р-л смяна по завод;
- Противопожарна фирма;
- Газоспасителна служба – ГСС;
- Заводската медицинска служба.
По време на тези тренировки се отиграват всички мероприятия, които трябва да се извършват в действителна аварийна ситуация на обгазяване, промишлена авария, пожар и др. Това са проиграване начините и местата за евакуация, използването на предпазни средства при съответната авария, уведомяването на всички засегнати лица и др., съгласно Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. След всяка тренировка се изготвя протокол в който са описани действията, положителните страни от тренировката, както и възможностите за подобрения.

Употребяваните на територията на „Солвей Соди” АД опасни вещества и смеси, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на производствената площадка на предприятието са: Амоняк, анхидрид (100 %-тен); Амонячна вода с концентрация до 24%; Амонячна вода с концентрация от 2,34 % до 9,56 %; Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 %; Автомобилен бензин; Дизелово гориво; Пропан-бутан; и Кислород. Получаването, съхраняването и употребата им от “Солвей Соди” АД крие риск от замърсяване на околната среда.
Гореизброените веществата могат да са налични на площадката, опасностите и рисковете от тяхното съхранение и употреба са оценени и се прилагат мерки за редуцирането им, но количествата им (с изключение на натриев хидросулфид) са доста под граничните стойности на Приложение № 3 на ЗООС и следователно не са обект на настоящата класификация на дружеството.

Опасно вещество от Приложение №3 към ЗООС, което може да причини голяма авария
- Натриев хидросулфид
Натриевият хидросулфид /NaНS х H2O; х > 25%/ е вещество, което се доставя под формата на хигроскопични люспи, с жълт цвят със специфична миризма на сяра. В опаковките концентрацията на натриев сулфид е над 70%. Натриевият хидросулфид е продукт с корозивно действие, опасен е за човешкото здраве и водната среда. Реагира при контакт с киселини, освобождавайки сероводород. Натриевият хидросулфид е корозивен за метали. Токсичен е при поглъщане. При попадане в стомаха, взаимодействайки със солната киселина, образува сероводород. Причинява сериозни кожни изгаряния. При кожен контакт се получава болезнено възпаление, зачервяване и подуване на кожата. При по-високи концентрации предизвиква силни изгаряния. При контакт с очите предизвиква силно възпаление на очите, сълзене, зачервяване и подуване на клепачите. При вдишване в по-големи концентрации съществува риск от кръвотечение в носа, възпаления на белите дробове и белодробни отоци. Токсичен е за водните организми.
Съгласно сценариите на експозиция към разширеният информационен лист за безопасност на веществото при изпускане във въздуха, почвата или водата, натриевият хидросулфид няма да остане наличен като такъв в съответния компонент от околната среда.
При изпускане във въздуха е необходимо лицата, които са в зоната на обгазяване да използват дихателна защита (противогаз, изолиращ противогаз, поставяне на мокра кърпа на устата и носа).
- При вдишване, изведете пострадалия на чист въздух. Поставете го да легне. По възможност осигурете изкуствено дишане или кислород. Консултирайте се с лекар. 
- След контакт с кожата незабавно свалете засегнатото облекло. Засегнатите участъци от кожата отмийте със сапун и вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- След контакт с очите, промивайте внимателно и обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Консултирайте се с лекар.
- При поглъщане, промийте устата с вода (но само ако пострадалия е в съзнание). По възможност не допускайте повръщане. Незабавно повикайте лекар.
При пожар:
- Не използвай вода
- Не използвай (CO2)
Продуктът не е запалим. Използвайте следните средства за гасене на пожар:
- Прах
- Пяна, AFFF (воден филм образуващ пяна)
Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната заобикаляща среда.

Други вещества от Приложение №3 към ЗООС
- Анхидриден амоняк (100%-тен)
Амонякът е газ с остра характерна миризма. По-лек от въздуха, добре разтворим във вода и лесно втечним при високо налягане. Парите на амоняка образуват бял облак, който се издига на височина до 20-30м. В следствие на поетата от въздуха влага облакът отново се спуска на земната повърхност. Амонякът има сравнително тесен интервал на възпламеняване и сравнително висока долната граница на взривяемост (16 об. % - 25 об. %). Поради високата си летливост той лесно достига тази концентрационна граница в неограничени пространства. Парите му са по-леки от въздуха и сравнително лесно се разсейват в атмосферата. При крупен разлив такива експлозивни смеси могат да се създават на значителни разстояния от мястото на аварията до отдалечени източници на запалване. При изтичане в затворени пространства той бързо може да достига тези граници на възпламеняване. В такива случаи съществува опасност от запалване.
Във въздуха амонякът се фоторазгражда, като за 100 дни концентрацията му може да спадне до 50% от изходното количество. Разлетият амоняк попива в почвата и може да достигне подпочвените води. Той добре се адсорбира от почвените и утаечни частици във водата. При нормални (аеробни) условия разтвореният амоняк се окислява до нитрати. Процесът се влияе от рН на средата. Амонякът във водата е силно токсичен за водни организми.
Амонякът е силно токсичен за хората дори и в сравнително ниски концентрации. Засяга горните дихателни пътища, а при по-висока концентрация – централната нервна система. В случаи на тежки отравяния може да настъпи сърдечна слабост и смърт. Причинява силни изгаряния и увреждане при попадане на човешката кожа. След експозиция на вдишване при ниска концентрация се предизвиква кашлица, раздразване на дихателния тракт, раздразване на очите и лакримация, изтичане на секрет от носа. Вдишване при по-висока концентрация може да причини изгаряния на носоглътката и дихателния тракт и бронхиална и алвеоларна ендема, диспнея, могат да възникнат също и бронхиален спазъм и респираторно затруднение. Не се очаква мутагенна активност. Няма доказателства за канцерогенност след експозиция. Не е типично проявлението на неблагоприятни ефекти по отношение на размножаването след експозиция. При невротоксично изследване, проведено доброволно на хора и изследващо свързаната с растежа токсичност/тератогенност, не е наблюдаван ефект на спонтанен аборт.
„Солвей Соди“ АД получава анхидриден амоняк в ЖП цистерни от производител. В рамките на дружеството се вкарва само една цистерна. Веднага след пристигане на производствената площадка на завода амонякът се разтоварва и разрежда с вода в „Амонячна станция“ до получаване на 24% амонячна вода, което елиминира голяма част от описаните по-горе рискове за хората и околната среда. Разтоварището е оборудвано с водна завеса и други системи за безопасност.

Анализ на възможните сценарии на авария
Възможните сценарии на големи аварии от разлив на опасни вещества на площадката на “Солвей Соди” АД включват:
• Разкъсване на гъвкавите шлангове или разрушаване на жп-цистерна на жп-естакада при доставка на цистерни с анхидриден амоняк (100%-ен) вследствие на техническа неизправност, дерайлиране, износване, не добро застопоряване или друга човешка грешка с възможности за разлив на амоняк (до 41 t), образуване на газов облак, токсично замърсяване на околната среда – въздух, отточни води и почва, пожар в газов облак, домино ефект.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на амонячна вода (24%) и изливането ѝ поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др.
• Разкъсване на тръбопровод за вътрешнозаводски транспорт на амонячна вода (концентрация 2,34 – 9,56 % и до 24%), поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, и др., при което ще изтече в почвите голямо количество амонячна вода с ниска концентрация на амоняк.
• Разпространение на натриев хидросулфид при разпиляване и/или разлив от склад/резервоар за съхранение на територията на сектор „Колонен”.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на горива (автомобилен бензин и дизелово гориво) и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на горива са подземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив на горива от тях е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. В района на „Автостопанството“ е налична пожарогасителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.

Като най-често срещани причини за възникване на производствени аварии са идентифицирани:
- Нарушаване на правилата по безопасност и пожарната безопасност;
- Използване на технически неизправно оборудване, инсталации и електросъоръжения;
- Наличие на условия за самозапалване на суровини, междинни и крайни продукти;
- Поява на искри и други източници на запалване;
- Техническа неизправност;
- Изпускане в работните помещения на горими пари и газове;
- Разливане в работните помещения на лесно запалими и горими течности;
- Технологични отклонения.
Случаите на производствени аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, пожари, експлозии, разливи, наводнения, емисии на територията на „Солвей Соди“ АД или в близката околност, влияние от съседни предприятия, природни бедствия и др. се приемат като извънредни ситуации.
Замърсяване на околната среда в една или друга степен, може да бъде причинено от малки или големи разливи на токсични продукти, получени поради някой от по-горе изброените откази, част от които се отделят във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата. Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.

Начини на действие в случай на авария и поведение на засегнатата общественост
Дейността на завода не е свързана с рискове или опасност от крупни аварии, които биха могли да увредят сериозно човешкото здраве или околната среда, извън рамките на работната площадка. Амоняк, сероводород и въглероден оксид са токсични, но при авария рискът от интоксикация е ограничен в границите на производствената площадка, като риска за населението е минимален.
При възникване на авария въздействието и ще е локално (в границите на производствената площадка), като рискът за околните населени места и обекти с обществено предназначение се оценява като минимален. 
Указания за поведение и действия при авария и изтичане на промишлени отровни вещества:
- При получаване на сигнал от органите на Пожарна безопасност и защита на населението, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
- Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеяла, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
- Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
- Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
- Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън заразения район.
- Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.
- При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
- При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
- Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
- Не извеждайте на паша животните в заразените райони.

• Поведение при авария, свързана с разпиляване на натриев хидросулфид
- В случай на вдишване: Изведете на чист въздух. При нужда подайте кислород или направете изкуствено дишане. Пострадалият да легне в стабилно странично положение; покрийте го и го затоплете. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата: Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Незабавно отмийте обилно с вода. Поставете пострадалия на топло и тихо място. Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.
- В случай на контакт с очите: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. В случай на затруднение при отваряне на клепачите, приложете аналгетично промиване на очите (оксибипрокаин). Незабавно отведете пострадалия в болница.
- В случай на поглъщане: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно отведете пострадалия в болница. При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане. Може да се наложи изкуствено дишане и/или кислород.

• Поведение при авария, свързана с изтичане на амоняк
- След вдишване: Преместете незабавно пострадалия на свеж въздух и го поставете в спокойно полу-изправено положение. Дайте кислород. Ако дишането е спряло или затруднено направете изкуствено дишане „уста в уста” без директен контакт (напр. през кърпа или марля). Незабавно потърсете лекарска помощ.
- След контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако се появи дразнене, болка, подуване, прекомерно сълзене или продължава чувствителността към светлина, незабавно потърсете лекарска помощ.
- След контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако дразненето или болката продължат.
- След измръзване (от изпаряваща се течност): В случай на изгаряне от студ дрехите могат да залепнат за кожата. Размразете ги внимателно с достатъчно количество топла вода. Отстранете дрехите и измийте поразените части.

В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен общозаводски “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД“ общо за завода и по сектори. Освен това за всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации. Всеки от тези планове е съобразен със спецификата на технологичния процес и потенциалните опасности, които той крие. Аварийното планиране и поддържане на постоянна готовност за адекватно реагиране при извънредни ситуации (производствени аварии, природни бедствия и др.) е неразривно свързано с интегрираната система за управление, внедрена в „Солвей Соди” АД.
Основни задачи на Плана за действие при бедствия и аварии са:

- Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи;
- Планиране и провеждане на мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите;
- Провеждане на обучение на работещите за способите за защита, поведение и действие и оказване на първа долекарска помощ;
- Изграждане и поддържане на локални автоматизирани системи за оповестяване;
- Незабавно съобщаване за бедствието на Оперативния дежурен на Община Девня;
- Информиране на териториалния оперативен комуникационно-информационен център /или тел. 112/ на МВР и РСПБЗН;
- Сътрудничество на екипите от Единната спасителна система след пристигането им.
При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:
- Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
- Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
- РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
- РИОСВ – 052/634 582.
Спазват се утвърдените вътрешнофирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:
- Р-л смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
- Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
- Газоспасителна служба – ГСС;
- Заводската медицинска служба.
Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод.

Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.

За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени : управление и контрол на безопасността, използване на корозионно устойчиви материали в инсталациите с използване на химически агресивни вещества, приоритет на безопасността на хората и съоръженията при изготвяне на проекти, безопасни условия при протичане на процесите и разположението на инсталациите, непрекъснато повишаване на равнището на автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, редовна поддръжка на КИП - апаратура, непрекъснат контрол и проверки на състоянието на мониторингова и оповестителна системи.
Във връзка с постоянното поддържане готовността за действия на личния състав (служители на завода и на външните фирми) при възникване на аварии, всеки месец на територията на завода се провеждат тренировки, при които участват всички лица намиращи се в съответния сектор. В тези тренировки задължително участват и всички лица и организации, които трябва да реагират в аварийна ситуация:
- Р-л смяна по завод;
- Противопожарна фирма;
- Газоспасителна служба – ГСС;
- Заводската медицинска служба.
По време на тези тренировки се отиграват всички мероприятия, които трябва да се извършват в действителна аварийна ситуация на обгазяване, промишлена авария, пожар и др. Това са проиграване начините и местата за евакуация, използването на предпазни средства при съответната авария, уведомяването на всички засегнати лица и др., съгласно Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. След всяка тренировка се изготвя протокол в който са описани действията, положителните страни от тренировката, както и възможностите за подобрения.