Информация, изискуема по чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. бр.5/19.01.2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г.), необходима за поддържане на Публичен електронен регистър

  seveso-logo Click to enlarge

Публичният електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от Наредбата съдържа следната информация:

1. за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал:
а) името и/или търговското наименование на оператора, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението;

Име на оператора: „Солвей Соди” АД
Идентификационен номер на оператора: 813109388
Пълен адрес на седалището на оператора: 9160, гр. Девня, Промишлена зона - юг

б) данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:

аа) номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
Становище за потвърждаване класификацията на „Солвей Соди“ АД за предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП), съгласно чл.103, ал.6 от ЗООС: Изх. № УК-52/16.10.2017 г. на МОСВ.

бб) номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
Становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на „Солвей Соди“ АД: Изх. № 28-00-343(5)/02.02.2018г.

вв) номер и дата на решението по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

гг) номер и дата на решението по чл. 110, ал. 2 ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

дд) технически доклад по чл. 116а ЗООС за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

в) кратко описание на дейността или дейностите в ПСНРП или в ПСВРП;

В „Солвей Соди” АД се произвежда лека и тежка калцинирана сода и натриев бикарбонат (за технически цели) като съпътстващ продукт. Максималният производствен капацитетът на предприятието, съгласно действащото Комплексно Разрешително № 74-Н1-И0-А0/23.12.2014 г. е както следва:
- производство на лека калцинирана сода - 1 550 000 т/год.;
- производство на тежка калцинирана сода – 1 300 000 т/год.;
- производство на натриев бикарбонат – 30 000 т/год.
Основните суровини, които се използват за производство на крайните продукти са варовик и разтвор на природна сол. Енергоносители са твърди горива - кокс и/или антрацит, пара и електроенергия. Като спомагателен материал за производството се използва амонячна вода с концентрация по-малка от 24 %.
В станция „Варов”, варовикът се преработва до получаване на негасена вар и пещен газ съдържащ въглероден диоксид. Това става в шахтови варови пещи работещи с твърдо гориво кокс или антрацит. В станция „Пещен”, полученият пещен газ преминава през система за очистване, при което той се охлажда и очиства от съдържащия се в него прах.
В станция „Гасилен”, негасената вар хидратира /гаси се/ с определено количество вода до получаване на продукт - варно мляко.
В станция „Разсолоочистка” се съхранява и преработва суровият разсол /воден разтвор на природна сол/. Преработката се състои в очистване от солите на калция и магнезия чрез утаяването им със содов разтвор и варно мляко.
Основното предназначение на станция „Абсорбция” е да произвежда амонизиран разсол – очистен разсол наситен с определено количество амоняк, въглероден диоксид и сулфиден йон. Това се извършва в абсорбционни колони.
В станция „Карбонизация” амонизираният разсол се донасища с СО2, при което в резултат на химична реакция се получава суспензия от суров бикарбонат (NaHCO3).
В станция „Филтрация” се извършва разделяне на получената суспензия на суров бикарбонат и филтрова течност. Това разделяне се извършва посредством барабанни вакуумфилтри. 
В станция „Дестилация” се извършва преработка на филтровата течност от „Филтрация”. Целта е да се извлече съдържащия се в нея амоняк, като той отново се върне в производството. За целта се използва варното мляко получено в „Гасилен” и пара доставена от ТЕЦ „ДЕВЕН” АД. Процесът на преработка се извършва в дестилационни колони с прилежащо оборудване – смесители, изпарители, паросборници. 
Станция „Калцинация и охлаждане” преработва суровия бикарбонат до газ – въглероден диоксид и желания краен продукт – лека калцинирана сода. Следва нейното транспортиране, охлаждане и складиране. Основното оборудване са парни калцинатори, охлаждащи колони за газ, хладилни барабани за сода, силози за лека сода. Станция „Тежка сода” произвежда тежка калцинирана сода чрез прекристализация по монохидратния способ. Основното оборудване се състои от кристализатори, сушилни барабани и хладилни апарати.
В станция „Бикарбонат” от лека сода чрез нейното разтваряне и последваща карбонизация в колона се произвежда бикарбонат за технически цели.
Станция „Компресорен” осигурява транспортирането и копримирането на газовите потоци в завода, подаването на технически и КИП-въздух към консуматорите. Основното оборудване са парни турбокомпресори, вакуум помпи и компресори за въздух.
Необходимостта от охлаждане в инсталацията се осъществява от водооборотен цикъл, в който използваният охлаждащ агент (вода) се охлажда посредством охладителни кули.
Станция „Шламо-помпено отделение” /ШПО/ събира и транспортира отпадъчните течности от завода до утаителен басейн “Падина”, предназначението на който е да осигури утаяването на неразтворените вещества в отпадъчните течности и отведе избистрените отпадъчни води към р. Провадийска, а чрез нея в Белославско езеро.
Топлоелектрическата централа към „Солвей Соди“ АД, представлява високоефективна когенеративна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, която се консумира от заводите в Девненския комплекс (Дружеството „Девен“ АД, оператор на ТЕЦ „Девен“, е преобразувано чрез вливане в „Солвей Соди“ АД, гр. Девня, като вписването в Търговския регистър е направено на 29.06.2017 г.).

В топлоелектрическата централа се извършва комбинирано производство на топло- и електроенергия от парни турбини с отбори, кондензационни и с противоналягане, чрез разделно изгаряне на вносни въглища, антрацит, петрококс и газьол/дизел (за разпалване). 

• Горивна инсталация за производство на топлинна енергия, включваща:
- ПГ ЦКС № 7;
- ПГ ЦКС № 8;
- ПГ № 2 (резервен);
- ПГ № 3 (резервен);
- ПГ № 6 (резервен).

• Колекторна технологична схема:
- основните съоръжения (котлоагрегати и турбини) са свързани към общ главен парен колектор (ГПК);
- връзки между пароотборите и противоналяганията на отделните турбини по видове параметри;
- резервиране с редукционни устройства.

• Съоръжения и оборудване за входящи суровини и потоци
- Въглища и въглеподаване – открити въглищни складове (3 броя за общо 300 000 t) бункерно разтоварище, питатели, гумени транспортни ленти №№ 1 до 7, пресипки, бункери сурови въглища (4 броя /по два за всеки един от ПГ 7 и ПГ 8/);
- Варовик и подаване на варовик – открит склад (1 брой за общо 150 000 t), бункерно разтоварище, питатели, гумени транспортни ленти №№ 1 до 7, пресипки, бункери за варовик (2 броя /по един за ПГ 7 и ПГ 8/);
- 2 бр. резервоари за промишлен газьол/дизел 1х75 м3 и 1х350 м3;
- Природен газ и газорегулиращ пункт (ГРП) – газопровод от ГРС – Повеляново до ГРП с подземна и надземна част с р=1,0-1,2 MPа; газопровод от ГРП до газомазутните котлоагрегати с р= 0,15 MPа – не се експлоатира;
- Сурова вода - Водопровод от деривация “Цонево” 1300 m3/h; водопровод от деривация “Лудетина” - 400 m3/h; водопровод за подгрята вода от “Солвей-Соди” - 600 m3/h;. собствен дълбочинен сондаж - 216 m3/h.; шахти сурова вода (ШСВ) – 2 бр. с по 3 бр. помпи; помпи към водоподготвителните инсталации - 4 бр.

• Съоръжения за изходящи продукти и потоци
Изходящи парни магистрали:
Магистрали 3,6 MPа
- към “Солвей-Соди” – 3 бр.
- към “Агрополихим” – 1 бр.
Магистрали 1,7 MPа
- към “Солвей Соди” – 1 бр.
- към “Агрополихим” – 1 бр.
Магистрали 0,6 MPа
- към “Солвей-Соди” – 3 бр.
- към “ДЗЗ” АД – 1бр.

• Главно разпределително устройство /ГРУ/ (външни консуматори):
- 2 броя трансформатори за износ на ел. енергия: тр–р 101 и тр–р 102 към подстанция “Полимери” в ГПП на “Полимери” за НЕК
В следствие изпълнение на инвестиционно предложение за „Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова открита разпределителна уредба (ОРУ) 110kV за присъединяване към електропреносната мрежа на ниво 110kV на „Девен” АД и „Солвей Соди” АД““, топлоелектрическата централа вече изнася директно електроенергия към НЕК, без тя да преминава през ГПП „Полимери“.
- 2 броя изводи 20 kV за пренос на ел. енергия към “Солвей Соди”

• Средства за управление, контрол и автоматика
- Щитове за управление – 2 бр.; контролно–измервателни прибори и автоматика.

г) информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение № 4 от Наредбата;

Подробно описание на вида и количеството на опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на производствената площадка на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД (в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци) са изброени по-долу: 

Инсталация за производство на калцинирана сода към „Солвей Соди“ АД:
- Амоняк, анхидрид (100 %-тен) – Налично количество – 41 [t] – 
- Амонячна вода с концентрация до 24 % - Налично количество – 2 218 [t]
- Амонячна вода с концентрация от 2,34 % до 9,56 % - Налично количество – 9 664 [t]
- Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 % - Налично количество – 150 [t];
- Автомобилен бензин – Налично количество - 12,5 [t];
- Дизелово гориво – Налично количество – 35,5 [t];
- Пропан-бутан – Налично количество – 0,2 [t];
- Кислород – Налично количество – 0,119 [t];

Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД:
- Амонячна вода с концентрация до 24 % - Доставя се по тръбопровод, директно от „Солвей Соди“;
- Солна киселина, с концентрация 35%-та – Налично количество – 50 [t];
- Натриева основа, с концентрация 50%-та – Налично количество – 25 [t];
- Калциев хидроксид (варно мляко- Ca (OH)2, с  концентрация 10 %-та - Налично количество – 90 [t];
- Тринатриев фосфат – Налично количество – 1,025 [t];
- Коагулант Amerfloc 481, Диметилетаноламин- epichlorohydrin polymer – Налично количество – 1 [t];
- Дизелово гориво – Налично количество – 280 [t]

д) обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път;

При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:
- Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
- Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
- РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
- РИОСВ – Варна: 052/634 582.

Спазват се утвърдените вътрешнофирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:
- Ръководител смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
- Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
- Газоспасителна служба – ГСС: 05199/5611; 5103;
- Заводската медицинска служба: 05199/5150.

Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод.
Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.
Достъпът до информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието е осигурен на официалния интернет сайт на Дружеството, на адрес: http://www.solvay.bg/bg/solvay-in/news/prevention-of-emergencies.html 

2. освен информацията по т. 1 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал в регистъра се включва и:
а) обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол;

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП).
Възможните сценарии на големи аварии от разлив на опасни вещества на площадката на “Солвей Соди” АД включват:
• Разкъсване на гъвкавите шлангове или разрушаване на жп-цистерна на жп-естакада при доставка на цистерни с анхидриден амоняк (100%-ен) вследствие на техническа неизправност, дерайлиране, износване, не добро застопоряване или друга човешка грешка с възможности за разлив на амоняк (до 41 t), образуване на газов облак, токсично замърсяване на околната среда – въздух, отточни води и почва, пожар в газов облак, домино ефект.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на амонячна вода (24%) и изливането ѝ поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др.
• Разкъсване на тръбопровод за вътрешнозаводски транспорт на амонячна вода (концентрация 2,34 – 9,56 % и до 24%), поради корозия, вибрации, човешка грешка, земетресение, и др., при което ще изтече в почвите голямо количество амонячна вода с ниска концентрация на амоняк.
• Разпространение на натриев хидросулфид при разпиляване и/или разлив от склад/резервоар за съхранение на територията на сектор „Колонен”.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на горива (автомобилен бензин и дизелово гориво) и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на горива са подземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив на горива от тях е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. В района на „Автостопанството“ е налична пожарогасителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.
• Разрушаване на резервоар за съхранение на киселини и основи (солна киселина, натриева основа, амониев хидроксид) на територията на сектор ХВО при ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД и изливане в почвите поради корозия, отказ на нивомерна инсталация, човешка грешка, злоумишлено действие, земетресение, и др. Резервоарите за съхранение на киселини и основи са наземно разположени, като с цел превенция на авариен разлив от резервоарите за съхранение на реагенти е изградена, поддържа се и се контролира нивомерна инсталация за контрол загубата на съхраняваните количества. С цел да се предотврати опасността от замърсяване на почви, подземни и повърхностни води са изградена киселинно-устойчива обваловка за резервоарите за натриева основа, солна киселина и амонячна вода. В района на „ХВО“ е налична пожароизвестителна система, като са осигурени и подходящи сорбиращи материали които да се използват при случайни разливи.

Като най-често срещани причини за възникване на производствени аварии са идентифицирани:
- Нарушаване на правилата по безопасност и пожарната безопасност;
- Използване на технически неизправно оборудване, инсталации и електросъоръжения;
- Наличие на условия за самозапалване на суровини, междинни и крайни продукти;
- Поява на искри и други източници на запалване;
- Техническа неизправност;
- Изпускане в работните помещения на горими пари и газове;
- Разливане в работните помещения на лесно запалими и горими течности;
- Технологични отклонения.

Случаите на производствени аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, пожари, експлозии, разливи, наводнения, емисии на територията на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД или в близката околност, влияние от съседни предприятия, природни бедствия и др. се приемат като извънредни ситуации.
Замърсяване на околната среда в една или друга степен, може да бъде причинено от малки или големи разливи на токсични продукти, получени поради някой от по-горе изброените откази, част от които се отделят във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата. Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.
За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени такива, при които се използват добро управление и контрол на безопасността, корозионно устойчиви материали, максимално обезопасени проекти, условия на процесите и разположението на инсталациите, почти пълна автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, много добре поддържана КИП - апаратура, мониторингова и оповестителна системи.
Съгласно извършеното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗООС, „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ единствено по отношение употребата на натриев хидросулфид. С цел намаляване и избягване на опасностите при източника чрез прилагане на изцяло безопасни практики от началото на 2015 г. в производството започна поетапно въвеждане и използване на по-малко опасния магнезиев хлорид като заместител на натриевия сулфид, в качеството му на антикорозионен агент (веществото не попада в категория на опасност).
Натриевият или амониев сулфид се внася в производството с цел борба с корозията на апаратите и да се намали съдържането на желязо в крайния продукт. Амониевият сулфид се превозва с ж.п. цистерни и се съхранява в стоманени резервоари. Натриевият сулфид се получава в чували по 25/50 kg и “big bags” по 1т под формата на кристали 60%. Преди използване в производството се разтваря; торбите от този продукт биват щателно измивани с вода преди рециклиране. Промивните води се използват отново в производството. 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на специално отредена за целта площадка. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Съгласно изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011, Обн. ДВ. бр. 43 от 07.06.2011 г.) „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД разполага с изготвени оценки за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за изброените по-долу складове:

На територията на инсталацията за производство на калцинирана сода („Солвей Соди“ АД): 
• Склад за съхранение на амонячна вода;
• Склад за съхранение на натриев хидросулфид;
• Склад за варно мляко (буферни резервоари – мешалки за варно мляко);
• Склад за съхранение на свежи и отработени масла;
• Склад за съхранение на готов продукт;
• Склад за съхранение на аргон и кислород;
• Склад за съхранение на пропан-бутан; 
• Склад за съхранение на бензин и дизелово гориво.

На територията на инсталацията за топлинна и електрическа енергия (ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД):
• Склад за съхранение на варно мляко;
• Склад за съхранение „Маслено стопанство“; 
• Склад за съхранение на реагенти в сектор „Водоподготовка“;
• Склад за съхранение на тринатриев фосфат, коагулант и йонообменни смоли. 
Резултатите от извършените оценки показват, че не е необходимо прилагането на специални мерки, т.к. дейностите се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата.

б) потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен общозаводски “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД и „ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД“ общо за завода и по сектори. За всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации.

в) информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСВРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.
НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)

(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа като единна електронна база данни на интернет страницата на МОСВ, като за всяко предприятие/съоръжение се открива отделно досие.
(3) Информацията в регистъра по ал. 1 за ПСВРП се предоставя от изпълнителния директор на ИАОС, а за ПСНРП - от директорите на съответните РИОСВ.
(4) Със заповед на министъра на околната среда и водите се определят правилата за водене на публичния регистър по ал. 1, както следва:
1. отговорните лица за водене на регистъра;
2. редът за актуализация на информацията в регистъра;
3. редът за обмяна на информация между МОСВ, РИОСВ и ИАОС.