Процедура за избор на доставчици по проект „ ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ”

  Solvay press release Click to enlarge
Logo EU-OPHRD                                 Logo OPHRD
Във връзка с проект „ ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ”, изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0842-C01/ 12.06.2017 г, по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бенефициентът ПРОВАДСОЛ ЕАД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ“, със четири обособени позиции: Обособена позиция 1 „ПАРАПЕТНИ ПАНА“, Обособена позиция 2 „РЕПЕРИ-ОГРАНИЧИТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПЪТИЩА“, Обособена позиция 3 ”СТЪЛБИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КРАНОВЕ И ВЪНШНИ ОБЕКТИ – 5 БР. И СТЪЛБИ ЗА РЕЗЕРВОАРИ – 4 БР.” и Обособена позиция 4 “ШУМОИЗОЛИРАЩА КОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПА И ДВИГАТЕЛ 1/1 В БЛОК ПОМПЕНИ СТАНЦИИ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 11.10.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 21.10.2018 г., Час: 23:59 ч. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Тръжна документация: на адрес https://eumis2020.government.bg