СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД

  Solvay press release Click to enlarge
Logo EU-OPHRD                                      Logo OPHRD
От 12.06.2017 г. „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД започна изпълнението на проект „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-0842-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът с продължителност до 12.08.2018 г. е на стойност 220 855.00лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 80 %.
Общата цел на проект "ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ" е да се подобри и обезопаси работната среда и условията на труд като предпоставка за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда в предприятието „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Постигането на целите на проекта е изцяло в съответствие и с постигането на поставения инвестиционен приоритет 7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" и специфичната цел на процедурата, а именно: СЦ1 Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд. Проектът ще допринесе и допълни европейските и национални политики за насърчаване безопасността на работната среда, както и отговаря на целите на Европейската стратегия по заетостта.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.