ПРОЕКТ „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ“

  Solvay press release Click to enlarge
Logo EU-OPHRD                                              Logo OPHRD
От 12.06.2017г. ПРОВАДСОЛ ЕАД започна изпълнението на проект „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-0842-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Проектът е с продължителност до 12.08.2018 г. и е на обща стойност 220 855.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 80 % - 176 684.00 лв., от които 150 181.40 лв. европейско и 26 502.60 лв. национално финансиране.

В процеса на изпълнение бяха проведени процедури за:
1. Избор на организация за доставка на ЛПС и СРО;
Дейността има за цел осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите в ПРОВАДСОЛ ЕАД.
2. Избор на организация за доставка на контейнерно помещение;
3. Избор на организация за доставка на кухненско обзавеждане;
4. Избор на организация за предоставяне под наем на мобилен санитарен възел;
Дейностите имат за цел допълване на осигурените социални придобивки за работещите, които обслужват пречиствателното съоръжение на ПРОВАДСОЛ ЕАД. 

Общата цел е да се подобри и обезопаси работната среда и условията на труд като предпоставка за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда в предприятието ПРОВАДСОЛ ЕАД.
Конкретните цели на проекта са:
1) разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятието с обхват оптимизация на работните процеси и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители; 
2) осигуряване на средства за колективна защита за обезопасяване на съществуващи обекти;
3) осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
4) допълване на осигурените социални придобивки за работещите чрез закупуване на контейнерно помещение за отдих, прилежащо обзавеждане и наем на мобилен санитарен възел;
5) постигане на максимална публичност, отлична организация и добро управление на всички проектни дейности.