ПРОЕКТ „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ“

  Solvay press release Click to enlarge
Logo EU-OPHRD                                                Logo OPHRD
Във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.008-0842-C01 с наименование „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, Бенефициентът ПРОВАДСОЛ ЕАД проведе процедура за подбор на експерт счетоводител, който да бъде включен в екипа по изпълнението на договора. Проектът стартира на 12.06.2017 г. и е с продължителност до 12.08.2018 г. като е на обща стойност 220 855.00 лв. - безвъзмездната помощ е в размер на 80 % (176 684.00 лв.), от които 150 181.40 лв. европейско и 26 502.60 лв. национално финансиране.

Изпълнението на дейността по организация и управление на проекта цели осигуряването на добро, ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проект "ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ". За обезпечаване изпълнението на целия проект, е сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор проект и Счетоводител проект. 

Проектът "ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ" има за специфични цели да подобри работната среда и условията на труд в предприятието за производство на разсол ПРОВАДСОЛ ЕАД с акцент върху разработването, адаптирането и въвеждането на система за развитие на човешките ресурси в предприятието с обхват оптимизация на работните процеси и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители, осигуряване на средства за колективна защита за обезопасяване и обезшумяване, осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло, допълване на социалните придобивки за работещите чрез закупуване на контейнерно помещение за отдих, прилежащо обзавеждане и наем на мобилен санитарен възел, както и постигане на максимална публичност, отлична организация и добро управление на всички проектни дейности.
Общата цел на проект "ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ" е да се подобри и обезопаси работната среда и условията на труд като предпоставка за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда в предприятието ПРОВАДСОЛ ЕАД чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.