ПРОВАДСОЛ

  Provadsol Click to enlarge
ПРОВАДСОЛ: сондажи за разсол в Провадия
Основен продукт: разсол (воден разтвор на NaCl)
Основен клиент: Солвей Соди
Обща площ:130 хектара

Мировското каменосолно находище се намира на пет километра югоизточно от гр. Провадия. То е уникално по своите условия на залягане, форма и химически състав. Има форма на пресечен конус, като най-плитката част заляга на дълбочина от 15-20 метра, а дълбочината му достига до 3600 метра. Солно-скалната маса, от която е изградено находището, съдържа средно 69,6% NaCl и 23,3% неразтворими примеси от мергели и глинести шисти, анхидрит и други. Мировското солно находище е единственото експлоатирано в страната солно находище и Провадсол полага особени грижи и инвестиции, които да гарантират дългосрочната му експлоатация.

ИСТОРИЯ

„Провадия-Солницата“

Археологическият обект „Провадия-Солницата“, намиращ се на територията на Провадсол, участва в националната кампания „Чудесата на България“, в която се класира в топ 10 на най-значимите археологически открития на новото хилядолетие. Ръководител на разкопките е проф. Васил Николов, председател на Научния съвет на Националния археологически институт и музей. Изследванията по находките показват, че „Провадия-Солницата“ е най-старият град в Европа от 5500 г. пр. Хр., възникнал в близост до солното находище благодарение на древна технология за извличане на сол, която по онова време била по-ценна от златото.
Съвременната история на Мировското солно находище започва от 1917 година, когато е съвсем случайно. Първите сондажни проучвания на каменносолното находище са извършени от 1926 до 1928 г. Добивът на сол от надщоковите минерализирани води съществува от 1924 до 1960 година. Добивът на сол чрез подземен (минен) способ започва през 1954 и продължава до 1964 година.

Експлоатацията чрез сондажи бележи началото си през 1954 година и продължава и до днес. Започва с построяването на първия содов завод в България. Експлоатира се чрез сондажи с подземно разтваряне на каменната сол. Разработват се три хоризонта - 1000, 1250 и 1750 метра. Изградени са 40 сондажи, с които годишно може да се добиват до около 4 млн. тона сол.

Първо направление на дейността на Провадсол е производството на разсол. За целта са построени 40 броя експлоатационни сондажи, които са въведени в размив постепенно - от 1957 год. до 1991 год. Общият годишен капацитет на производственото оборудване за добив на разсол е 12,6 млн. м3. Произведената продукция се транспортира до основния потребител в гр. Девня - Солвей Соди, по тръбопроводи с дължина около 16 км.