Solvay Way

Дългосрочен ангажимент за Устойчиво развитие. Solvay Way е нашият начин да правим бизнес

Новият подход на Solvay за корпоративна, социална и екологична отговорност е въведен във всички бизнес единици в Групата.

Какво представлява Solvay Way?

Click to enlarge
Solvay Way се основава на ангажименти на Групата за социална корпоративна отговорност чрез съчетаване на най-добрите практики на Solvay и Rhodia за управление на устойчивото развитие на Групата. Solvay Way играе централна роля в стремежа на Групата да се превърне в модел за отговорна химия и непрекъснато да подобрява своите процеси, практики и продукти.

Как се осъществява Solvay Way на ниво Група?

Solvay Way включва ангажименти към шестте заинтересовани страни (клиенти, персонал, инвеститори, доставчици, общности и планета (околна среда), към които Групата е поела 23 ангажимента и 48 свързани с тях практики. Всяко предприятие от Групата извършва годишна самооценка и идентифицира силните и слабите си страни, след което разработва подходящ план за подобрение в зависимост от нивото, в което се самооценява.

За Девня, както и за всички останали производствени единици на Групата, самооценката включва три от общо шестте заинтересовани страни – персонал, планета и общност, като съответно се оценяват 11 ангажимента, разпределени в 27 практики.

Solvay Way