Bulgaria-Quarry

ДЕВНЯ ВАРОВИК е в експлоатация от 1974 г. От 2000 г. фирмата е акционерно дружество, в което мажоритарните собственици с равен дял (50% : 50%) са Солвей Соди и Девня Цимент. Предметът на дейност е добив на варовикови фракции с различен гранулометричен състав за потребностите на содовото и циментовото производство и кариерно-строителни материали.

Основен продукт: взривена скална маса и варовикови фракции 
Основни клиенти: Солвей Соди и Девня Цимент
Обща площ: 130 хектара
 


 

Контакти