Обява за публикуването на инвестиционно намерение, свързано с проектиране и изграждане на „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“ от "Солвей Соди.

Pokana Povelyanovo