Bulgaria-tree

5 юни е Световен ден на околната среда. Този ден е определен от ООН за насърчаване на световната осведоменост и действия за опазване на околната среда. Това е най-значимият и известен международен ден за грижа за Земята. След началото си през 1974 г., събитието се превърна в глобална платформа за обществено ангажиране, която се чества в над 100 държави.

Всеки Световен ден на околната среда е организиран около тема, която обръща внимание на особено важен въпрос, свързан с грижата за заобикалящата ни среда. За 2020 г. това е „Биоразнообразието“.

Биоразнообразието представлява разнообразието от живот на Земята, което включва 8 милиона различни видове растения и животни, екосистемата, в която живеят и генетичното разнообразие между тях. Биоразнообразието е една комплексна, взаимно зависима мрежа, в която всеки член има важна роля и допринася към системата по начини, които понякога са невидими за нас. Промяната или премахването на един елемент от мрежата би повлияло на цялата система от живот и може да доведе до много негативни последствия.

За Група Солвей биоразнообразието е една от основните цели на устойчивото развитие и предвижда 30 % намаление до 2030 г. на отрицателния натиск върху биоразнообразието отвъд климатичните промени, в области като наземно окисляване, еутрофикация на водите и морска екотоксичност.

Солвей Соди се включи в инициативата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН като прикани служителите си да участват във викторина за биоразнообразието, както и да се включат във фотоконкурс по темата.

Българската мрежа попита компаниите-членове защо биоразнообразието е важна тема за тях и какви инициативи в сферата на околната среда са предприели през годините. В серия от публикации ще споделим с Вас техните отговори. Поредната компания, която отговаря на нашите въпроси е Солвей Соди:

1. Защо според компанията Ви биоразнообразието е важна тема? Защо мениджмънтът се застъпва за нея?
Що се отнася до климата и биоразнообразието, целта на Солвей до 2030 г. е да намалим въздействието върху околната среда от нашите операции в световен мащаб и да поемем ангажимент за ограничаване на емисиите на C02 по целия свят, заедно с нашите клиенти. Изпълнителният директор на Групата казва в анонса на новия амбициозен 10 годишен план Един Солвей /Една Планета, целящ създаване на устойчиво споделено бъдеще (в прикачени файл), че в Солвей използваме науката за решаване на ключови екологични и социални предизвикателства. С плана акцентираме върху насърчаване на устойчивостта в нашето портфолио, в операциите и на работното място, за да стимулираме създаването на изключителна дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни.
 
2. Като отговорна компания Вие имате дългосрочен ангажимент към опазването на околната среда. В какво се изразява политиката на Вашата компания?
Стремежът на Солвей е основно насочен към 3 цели по отношение на климата , първата от които е намаляването на емисиите на парникови газове: справяне с нашия отпечатък върху климата. Ние се стремим да удвоим скоростта, с която намаляваме вредните емисии, като целта е ограничаване на емисиите на парникови газове с 26%  и уеднаквяване с плановете за „повишение на температурата до доста под 2°C“ (Парижко споразумение 2015 г.).
През 2018 г. бяхме сред първите химически компании, които отделят растежа си от нашите емисии на парникови газове и се ангажирахме за намаление с милион тона до 2025 г. в абсолютна стойност и с постоянен обхват. Време е да вдигнем допълнително летвата, като удвоим амбицията си за декарбонизация.
За да интегрираме предизвикателствата, свързани с климата, в нашите инвестиционни решения, ние прилагаме вътрешна цена на въглерод от 50 евро на метричен тон CO2 еквивалент върху всички наши емисии на парникови газове. Освен това сме готови да преминем към възобновяеми и нисковъглеродни източници на енергия, да подобряваме непрекъснато енергийния преход и да разработваме чисти технологии за намаляване на емисиите на парникови газове. 
До 2030 г. няма да изграждаме нови централи, работещи на въглища, и се ангажираме постепенно да премахнем използването на въглища в производството на енергия в световен мащаб, където има възобновяеми алтернативи.
Въз основа на новия ни план Една Планета, ще измерваме намаляването на емисиите на нашите клиенти и доставчици и по цялата верига на стойността.  23% от нашите положителни за климата пазарни решения вече са допринесли за намаляване на цялостното въздействие върху околната среда на нашите клиенти, което се равнява на въздействие върху продажбите от 2,2 милиарда евро през 2019 г. Отделно, ще гарантираме, че до 2030 г. 65% от общите продажби на Групата ще бъдат базирани на устойчиви решения, а 15% от тях ще са основани на възобновяеми или рециклируеми ресурси. По отношение на отпадъците и водите също сме поели амбициозни ангажименти – да намалим с 30% невъзстановимите промишлени отпадъци, депонирани или изгаряни без оползотворяване на енергията, и с 25% използването на прясна вода.

3. Посочите конкретни примери за инициатива в областта на опазването на околната среда и по-специално в полза на биоразнообразието?
Биоразнообразието и жизненоважният му принос към земния живот масово се влошават по целия свят. В основата на тази еволюция са изменението на климата, но също така и други видове натиск, породени от човешката дейност. В Солвей работихме върху начин да анализираме въздействието си върху биоразнообразието и първи  извършихме анализ на жизнения цикъл на продуктите и оценка на еко профила. Активно планираме да намалим натиска с 30% върху биоразнообразието при области като наземно окисляване, еутрофикация на водата и морска екотоксичност.

4. Ангажирате ли и по какъв начин служителите си с темата „биоразнообразие“ или с друга екологична кауза, която защитавате?
Служители на „Солвей“ от над 160 обекта на Групата в целия свят обединиха сили с местните общности за първия Ден за доброволчество на компанията през 2019 г. „Солвей“ избра „Опазване на околната среда“ за тема на Деня за доброволчество, тъй като темата е актуална и от изключителна важност за Солвей и в частност за Солвей Соди, тъй като компанията се стреми да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за местните общности, за околната среда и, преди всичко, за здравето и безопасността на работещите.