На 27 юни 2017 г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите в “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2016 г., като печалбата, представляваща общият всеобхватен доход на дружеството за периода, е в размер на 160 млн. лева. 

    Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2016 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент в общ размер 160 млн. лева или 25,18 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 27 юли 2017 г. на каса във всички клонове на Сосиете Женерал Експресбанк в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в списъка на акционерите, предоставен от “Централен депозитар” АД към датата на Общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 27 юли 2017 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на настоящото Общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 27 юли 2017 г.

    Също така Общото събрание промени състава на Съвета на директорите, като освободи г-жа Изабел Мари Шантал Барбо Роле и избра за нов член г-н Тобиас Шапер.

    През 2016 г. мениджмънтът на компанията продължи да работи в три основни сфери: безопасност на труда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и прилагане на мерки с цел оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали допринесоха за надеждността и ефективността на инсталациите, намаляване на енергопотреблението в содовото производство и за опазване на околната среда. В „Девен“ АД (дъщерна фирма на „Солвей Соди“ АД) беше в ход изграждането на втори котел на циркулиращ кипящ слой – една изключително модерна инсталация за когенерация на електрическа и топлоенергия. Това е щадящо околната среда съоръжение, с нива на емисии под пределно допустимите европейски норми, покриващи стандартите за качество на атмосферния въздух след 2016 г. и в пълно съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕС, относно емисиите от промишлеността. Новите инвестиционни проекти за пореден път потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.