Процедура за избор на доставчици по проект „ ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ”
logo-OPHRD

Октомври 12, 2018

Във връзка с проект „ ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ”, изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0842-C01/ 12.06.2017 г, по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бенефициентът ПРОВАДСОЛ ЕАД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ“, със четири обособени позиции: Обособена позиция 1 „ПАРАПЕТНИ ПАНА“, Обособена позиция 2 „РЕПЕРИ-ОГРАНИЧИТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПЪТИЩА“, Обособена позиция 3 ”СТЪЛБИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КРАНОВЕ И ВЪНШНИ ОБЕКТИ – 5 БР. И СТЪЛБИ ЗА РЕЗЕРВОАРИ – 4 БР.” и Обособена позиция 4 “ШУМОИЗОЛИРАЩА КОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПА И ДВИГАТЕЛ 1/1 В БЛОК ПОМПЕНИ СТАНЦИИ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 11.10.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 21.10.2018 г., Час: 23:59 ч. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Тръжна документация: на адрес https://eumis2020.government.bg

Проектът за професионалните паралелки в СУ "В. Левски" Девня представен пред Българската мрежа към Глобалния договор на ООН

На 30.01.2018

Pact-4-Youth

г. в Дома на Европа в град София се проведе Конференция на Българската мрежа към Глобалния договор на ООН за представяне на националния план за младежта по Европейския пакт с основна насоченост сътрудничество между бизнес, образователни институции и местни власти с цел развитие на търсените на пазара на труда умения у младите хора и гарантиране на успешен бизнес чрез успешна реализация на младежите.

В събитието взеха участие много компании от България, университети, училища, неправителствени организации, ангажирани в идеята за по-добро бъдеще на младите хора в България. Специален гост на конференцията беше   г-н Жан Спелкенс, CSR Europe, който потвърди, че предизвикателствата, свързани с образованието и реализацията на младите хора в България, са много близки до тези в Европейския съюз, като в много отношения България дава добър пример за успешни проекти в тази насока.

Проектът за професионалните паралелки в СУ „Васил Левски“, град Девня, беше представен в специален панел като добър пример за екипна работа между бизнеса, образованието и местната власт.

Екипът,  представил професионалните класове пред аудиторията, се състоя от представители на трите спонсора – „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“, зам.-директорката на СУ „Васил Левски“, г-жа Радкова, и кметът на община Девня, г-н Свилен Шитов, който беше приветстван много позитивно като единствения представител на местна власт на форума, ангажиран към младите хора.

Пред избрани гости от цялата страна девненските компании разказаха за идеята и началото на проекта, започнал по инициатива на “Девня Цимент” и реализиран с подкрепата и активното участие на “Агрополихим”, “Солвей Соди”, Община Девня и СУ "Васил Левски“. Бяха представени и бъдещите планове за продължаваща подкрепа към двете паралелки, както и разкриването на нова паралелка от учебната 2018/2019 година – специалност „Ел.техник“. 

От своя страна г-н Шитов разясни важността от устойчиво партньорство между бизнеса и местната власт, както и участието на младите жители на град Девня и техните учители в  атрактивни обучителни програми и практики.
Кметът на община Девня сподели още, че е щастлив, че бизнесът сам е предложил създаването на професионалните паралелки  - нещо, което е било традиция в Девня в миналото,  както и че с радост ще подкрепя инициативата и в бъдеще.

„Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“ потвърдиха ангажимента си да дадат възможност на учениците от двете професионални паралелки да посетят предприятията и да се запознаят със специалистите в професионалната сфера, за която се обучават.
 

ПРОЕКТ „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ“
logo-OPHRD

От 12.06.2017г.

ПРОВАДСОЛ ЕАД започна изпълнението на проект „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-0842-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Проектът е с продължителност до 12.08.2018 г. и е на обща стойност 220 855.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 80 % - 176 684.00 лв., от които 150 181.40 лв. европейско и 26 502.60 лв. национално финансиране.

В процеса на изпълнение бяха проведени процедури за:
1. Избор на организация за доставка на ЛПС и СРО;
Дейността има за цел осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите в ПРОВАДСОЛ ЕАД.
2. Избор на организация за доставка на контейнерно помещение;
3. Избор на организация за доставка на кухненско обзавеждане;
4. Избор на организация за предоставяне под наем на мобилен санитарен възел;
Дейностите имат за цел допълване на осигурените социални придобивки за работещите, които обслужват пречиствателното съоръжение на ПРОВАДСОЛ ЕАД. 

Общата цел е да се подобри и обезопаси работната среда и условията на труд като предпоставка за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда в предприятието ПРОВАДСОЛ ЕАД.
Конкретните цели на проекта са:
1) разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятието с обхват оптимизация на работните процеси и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители; 

2) осигуряване на средства за колективна защита за обезопасяване на съществуващи обекти;

3) осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
4) допълване на осигурените социални придобивки за работещите чрез закупуване на контейнерно помещение за отдих, прилежащо обзавеждане и наем на мобилен санитарен възел;

5) постигане на максимална публичност, отлична организация и добро управление на всички проектни дейности.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ“

12.06.2017

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ПРОВАДСОЛ“ ЕА

От 12.06.2017 г. „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД започна изпълнението на проект „ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-0842-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът с продължителност до 12.08.2018 г. е на стойност 220 855.00лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 80 %.
Общата цел на проект "ЗА ДОБЪР, БЕЗОПАСЕН И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ТРУДОВ ЖИВОТ" е да се подобри и обезопаси работната среда и условията на труд като предпоставка за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда в предприятието „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Постигането на целите на проекта е изцяло в съответствие и с постигането на поставения инвестиционен приоритет 7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" и специфичната цел на процедурата, а именно: СЦ1 Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд. Проектът ще допринесе и допълни европейските и национални политики за насърчаване безопасността на работната среда, както и отговаря на целите на Европейската стратегия по заетостта.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

„С предпазен колан на задната седалка“

На 17.10.2016

Инициатива на „Солвей Соди“ и партньори за безопасност на децата в автомобилите

Seat-Belt-Card

с пресконференция в Община Варна беше даден стартът на инициативата за безопасност на децата в автомобилите, която се провежда с подкрепата на Община Варна и Регионално управление на образованието – Варна, и в партньорство с институции и фирми от Варна и региона. 

Инициативата има две основни цели. Първата е образователна. Целта е да бъдат обхванати близо 15 000 деца от първи до четвърти клас в над 50 училища във Варна, Девня, Провадия, Белослав и Суворово. От средата на октомври до края на ноември 2016 г. над 170 доброволци от „Солвей Соди“ и партньори ще влизат в класовете, като чрез интерактивна презентация ще обясняват колко е важно децата да пътуват на задната седалка в автомобила, да са на повдигаща седалка или столче и да поставят предпазния колан.

Втората цел е да се привлече вниманието на децата и най-вече на родителите, както и на цялото общество към този сериозен проблем – липса на изградени навици и погрешна нагласа по отношение на пътуването без предпазен колан на задната седалка. Това ще стане с помощта на медиите и социалните мрежи. Създадена е Facebook група https://www.facebook.com/groups/SeatBeltsVarna/, изработена е специална картичка – емблема, която ще се разпространява по училища и на други места, също плакати и билбордове. Кампанията ще завърши с гала концерт на 30 ноември в Двореца на културата и спорта.

На пресконференцията присъстваха Иван Портних, кмет на Варна, Иванка Пенева, старши експерт по предучилищно и начално образование в Регионално управление на образованието – Варна, Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“ и други партньори на инициативата.

Г-н Портних благодари на всички присъстващи, на медиите и на бизнеса за участието и отразяването на инициативата. „Животът на младите варненци е приоритет № 1 за Общината, каза той, а битката за промяна на убежденията на малките деца е труден процес“.

Г-жа Пенева поясни, че обучението на децата по безопасно поведение на пътя стартира още в предучилищна възраст, а в първи клас се разглеждат 16 теми по безопасност.

Г-н Номикос се обърна към присъстващите: „Наблюденията ми са, че във Варна децата масово не поставят колан на задната седалка, което застрашава безопасността им при пътуване с автомобил. Бях изненадан да констатирам, че повечето пътници на предната седалка на колите са с предпазни колани, което е много положително, докато тези отзад, с изключение на най-малките деца, обикновено не поставят колани. Нека заедно да се опитаме да запазим живота и здравето на децата на Варна – те са бъдещето на нашия град. Благодаря за усилията на всички доброволци и партньори: Община Варна, Български червен кръст, Регионално управление на образованието, Виваком, TUI, Сосиете Женерал Експресбанк, Дедал, Дарик радио, Медийна група „Черно море“, Девня Цимент, Булавто, Лайънс клуб, Инер Уил, Желязков инженеринг, Норд, Микромет и много други, както и на колегите от „Солвей Соди“, които направиха реализирането на тази инициатива възможно. Обединяването на толкова разнородни партньори около тази кауза е изключително позитивно.“

Иновациите – най-добрата инвестиция в бъдещето

27 май 2016 г., Варна

В семинара във Варна участваха и двама от победителите в предходните издания на академия „Иновация в действие“

Innovation-in-Action

Третото издание на академия „Иновация в действие“ стартира във Варна с отворен семинар в Икономическия университет. Над 100 млади иноватори се срещнаха с изявени практици в областта на предприемачеството и иновациите. 

Академия „Иновация в действие“ се провежда по инициатива на „Солвей Соди“ АД и е със социален характер. Тя има за цел да инвестира в бъдещето на младите хора, като развива техните знания и практически умения в създаването на иновативни проекти, както и да ги подкрепя в генерирането на идеи в областта на технологичните и социални иновации, здравословния живот и безопасността. 

Официални гости бяха Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД, и Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД, основен партньор в проекта. Те говориха с присъстващите за иновациите в корпоративна среда и успешните иновативни практики. 

„Повече от 150 години Група „Солвей“ изгражда традиция на иновативен и предприемачески дух, станал част от корпоративната култура и практиките на всеки един служител на компанията. Този дух е в основата и на силната подкрепа, която „Солвей“ оказва вече над 10 години за проекта „Солар Импулс“ – „слънчевият“ самолет, който лети, без да използва нито капка гориво и в момента изпълнява околосветския си полет в частта му над Северна Америка“, каза г-н Номикос. „Академия „Иновация в действие“ е свързана с иновациите, но на първо място това е проект, посветен на образованието. Според нас иновациите трябва да се превърнат в задължителен елемент от бизнеса на всяка компания, за да може тя да бъде успешна и устойчива“, добави той.

„В „Аурубис България“ ние вярваме в иновациите. Затова сме създали среда за тяхното стимулиране, която да ни помага да установяваме новите идеи, зараждащи се в служителите ни, но също така и среда, която да приеме тези идеи и да ги подпомогне. Защото от една идея има смисъл само тогава, когато тя е приложима и води до успешни резултати на компанията“, каза г-н Курт. 

Велика Петрова и Магдалена Михалева, победители съответно от второто и първото издания на „Иновация в действие“, бяха сред присъстващите на семинара. Те споделиха как Академията им е помогнала в професионалното им развитие, както и защо младите хора, които искат да се развиват и да инвестират в бъдещето си, трябва да участват в нея. 

Специалeн гост на семинара бе Сергей Петров, съосновател на революционната система Bee Smart Technologies. Това е интелигентна система за пчелни кошери, която позволява на пчеларите да имат постоянен контрол и наблюдение над пчелите и да реагират в правилния момент при възникване на проблем. Bee Smart Technologies е българският финалист на международния конкурс за социални иновации The Venture и един от New Europe 100 Challengers на Google. 

По време на събитието младите хора се запознаха с това как и защо да се включат в безплатната академия и състезание. „Иновация в действие“ се провежда едновременно във Варна и София, а участници от други градове в страната ще имат възможност да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии на живо. 

През следващия етап от Академията, който е в началото на септември, всички участници ще минат през серия от безплатни обучения, които да изградят у тях разбиране, знания и умения за устойчиви иновации. Всеки, който желае да се включи в тях, вече може да кандидатства чрез специалната форма на http://innovationinaction.eu/. В хода на академията класираните ще получат подкрепа и експертно мнение при разработването на проектите си от ментори и лектори-практици. Най-добрите три проекта, избрани от престижно жури, ще получат специални образователни награди – безплатно участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел, магистратура и курс по иновации, предприемачество и финанси в България.
 

Отново е време за иновации – за трети път академия „Иновация в действие“ ще инвестира в по-доброто бъдеще на младежите в България

11 април 2016 г.

„Аурубис България“ АД се присъединява към проекта като основен партньор

Днес бе даден старт на третото издание на академия „Иновация в действие“. Инициативата на „Солвей Соди“ е със социален характер и има за цел да инвестира в младите хора, като развива техните знания и практически умения в създаването на иновативни проекти.

В третото издание на „Иновация в действие“ ще бъдат избрани над 100 иновативни млади хора, които имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации, здравословния живот и безопасността. След средата на април на сайта на инициативата innovationinaction.eu ще е активна формата за регистрация, която е отворена за студенти или завършили висше образование в последните пет години. 

„Иновация в действие“ се провежда едновременно в София и Варна, а участници от други градове в страната ще имат възможност да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии на живо. 

На събитието присъстваха Спирос Номикос - изпълнителен директор на "Солвей Соди" АД, Тим Курт - изпълнителен директор на "Аурубис България" АД, Огнян Траянов - председател на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН и член на журито, и Цветелина Тенева - основател на The Business Institute.  

„От самото си създаване преди 153 години до днес Група “Солвей” се развива благодарение на приложими и устойчиви иновации. От опит знаем, че нагласата, знанията и уменията в тази област са особено важни, особено за младите хора. Затова през 2013 г. „Солвей Соди“ инициира образователния проект „Иновация в действие”. Той е успешен и доказателство за това са реализиралите се вече младежи, намерили своето признание в света на иновациите. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН също прегърна идеята, както и „Аурубис България“, която стана наш основен партньор“, каза по време на събитието Спирос Номикос.  

„Аурубис България“ АД традиционно подкрепя развитието на образованието на младите хора. Ние вярваме, че „Иновация в действие“ е успешен формат, където хората говорят за иновации и научни постижения по разбираем и атрактивен начин. Един от основните приоритети на стратегията за корпоративна социална отговорност на „Аурубис България“ винаги е бил подкрепата на проекти, свързани с образованието. Това е и главната причина компанията да продължава да подкрепя младите хора, като им дава възможност да получат знания и възможности за бъдещо развитие в България“, сподели пред медиите Тим Курт. 

Официален гост на събитието бе Н.Пр. Аник Ван Калстер, посланик на Белгия в България. Тя изрази своето задоволство от факта, че е част от проекта вече трета година и че той е доказал ефективността си с над 200 участници през годините и редица интересни иновативни идеи.

Цветелина Тенева представи програмата на „Иновация в действие“, в която ще бъдат включени нови бизнес инструменти за анализ на ключови социални тенденции и извеждане на области с потенциал за подобрения, където иновациите биха дали висока добавена стойност на обществото. 

Всички участници ще минат през серия от безплатни обучения, които да изградят у тях разбиране, знания и умения за устойчиви иновации. В хода на академията те ще получат подкрепа и експертно мнение при разработването на проектите си от ментори и лектори-практици. Най-добрите три проекта, избрани от престижно жури, ще получат специални образователни награди – безплатно участие в  лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел и магистратура по иновации, предприемачество и финанси в България.

„Много от участниците в Академията са вече реализирани професионалисти в своята област“, каза  Цветелина Тенева. Сред тях са и победителите в конкурса – Велика Петрова (второ издание) и Александър Цветков (първо издание).  Велика спечели с идея за многоцветен филц от рециклирана пластмаса и вълна и бе поканена за разговори от голям производител на мебели в групата на потенциални доставчици с иновативни материали.  Заедно с това тя разработва набор от нови материи в подобна посока. От 2014 г. насам Александър работи по редица проекти. Основният му фокус в момента е продуктът Phantom Login - нова система за автентикация, който замества обичайните пароли по значимо по-сигурен начин. Продуктът е финансиран от старт-ъп фонд и вече има пазарни успехи във финансовия сектор в Западна Европа и САЩ. 

Два варненски проекта спечелиха награди в националната Академия “Иновация в действие“ на „Солвей Соди“

На 18 май 2015 г.

Победителят е Велика Петрова с проект „Многоцветен филц от рециклиран полиестер и вълна“

Participants-innovation-in-action

на официална церемония в София бяха обявени тримата победители в социално-отговорния проект на „Солвей Соди” АД Академия „Иновация в действие“. В Академията се оценяваха иновативни проекти на тема устойчиво развитие на средата около нас, здравословен живот и безопасност, технологични иновации.

Авторитетно жури с председател Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди”, и почетен председател Н. Пр. Аник Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в България, избра измежду 10 проекта финалисти трите най-иновативни. Велика Петрова с „Многоцветен филц от рециклиран полиестер и вълна“ спечели първата награда - участие в лятна програма на Училището на Солвей по икономика и мениджмънт в Брюксел. Втора награда - магистратура по иновации, предприемачество и финанси във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), отиде при Никол Младенова с проект „Junk Art Contest - Отпадъците във Варна". Трета награда - курс по управление на иновации, организиран от Бизнес институт, бе присъдена на Борислава Иванова за нейната онлайн платформа за размяна на стари или нови вещи. 

„Иновациите са неделима част от нашето така динамично развиващо се общество, ето защо за мен е чест отново да бъда част от инициативата „Иновация в действие“. Днес пред себе си виждам хора с чудесни идеи, които желаят да променят света. Пожелавам им да успеят, защото това е естественият начин да се развиваме във високотехнологичния век, в който живеем“, каза в приветствените си думи към гостите на церемонията Н. Пр. Аник Ван Калстър. 

Официалният гост на събитието Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието, поздрави участниците и журито за техния принос към иновационния образователен процес в България.

„За мен беше истинско удоволствие да проследя отблизо протичането на този образователен проект. Като компания, ориентирана към устойчивото развитие и иновациите в полза на природата и обществото, „Солвей Соди” подкрепя младите участници в Академията и техния поглед към бъдещето. Те са  водени от ентусиазъм за промяна и вложиха получените знания в изключително интересни и иновативни проекти, за което им се възхищавам. Ето защо реших и аз да дам своя личен принос към един от тях, като се ангажирам да консултирам победителя в конкурса, споделяйки своите опит, знания и виждания с млад човек, чиято цел е да се развива. Сигурен съм, че и аз ще науча много от него от позицията си на ментор”, каза г-н Номикос. „Тъй като вярваме, че младежите са бъдещето и разчитаме на техните свежи идеи, ще отворим следващото издание на Академията и за други компании, които споделят същите ценности като нас. Така ще дадем шанс на още повече млади хора от различни градове в България да се научат как да генерират иновативни идеи и как да ги превръщат в реалност“, сподели той.

Във второто издание на инициативата кандидатстваха над 240 млади хора. Най-много студенти, записали се за участие, са от Нов български университет, СУ „Климент Охридски”, УНСС, ИУ – Варна, ЮЗУ и ВТУ. Интерес бе проявен и от студенти в чуждестранни университети от Австрия, Гърция, Италия, Холандия и Швеция. Работилниците за иновации в рамките на проекта също се радваха на висок интерес, поради което увеличихме броя на участниците в тях – по 35 човека от София и Варна, а 25 души от цялата страна се обучаваха онлайн. 

Академия „Иновация в действие” се организира в партньорство с The Business Institute и Havas Worldwide Digital Sofia. Повече информация за инициативата можете да намерите на интернет страницата http://innovationinaction.eu/.  

Жури на Академия „Иновация в действие“
Председател на журито Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди”, почетен председател – Н. Пр. Аник Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в България, и членове – Пламен Борисов, зам.-производствен директор на „Солвей Соди”, Анелия Димова, директор „Човешки ресурси” на „Солвей Соди”, Цветелина Тенева, управляващ партньор в The Business Institute, Стефан Делайе, управител на Havas Worldwide Sofia, Огнян Траянов, изпълнителен директор на „ТехноЛогика” ЕАД и Стоян Щерев, ръководител отдел „Правен” и „Връзки с институциите“ в “Девня Цимент” АД.
 

Започват работилниците за иновации, част от Aкадемия „Иновация в действие 2”
Innovation-in-action-Logo

Март 30, 2015

Академия „Иновация в действие 2” събра над 240 кандидати от цяла България и чужбина, които желаят да развиват идеи и проекти по основните теми на Академията: устойчиво развитие на средата около нас; здравословен живот и безопасност; технологични иновации за устойчиво развитие. 

На 30 март стартира вторият етап от социално-отговорния проект на Солвей Соди, където в рамките на месец в София и Варна ще се проведат работилници за иновативни проекти. 

Второто издание на Академията се радва на 50% по-висок интерес от пилотната част на инициативата през 2012-2013 г. Специално заради повишения интерес и големия брой кандидати с добри резултати на теста, организаторите решиха да увеличат бройката на допуснатите участниците и откриват по 10 допълнителни места за работилниците в София и Варна. Най-много студенти, записали се за участие в академия „Иновация в действие”, са от Нов български университет, СУ „Климент Охридски”, УНСС, Икономически университет – Варна, Югозападен университет и Великотърновски университет. Интерес е проявен и от студенти в чуждестранни университети от Австрия, Гърция, Италия, Холандия и Швеция.

„Целият екип на „Солвей Соди” е щастлив да види ентусиазма и проактивността в младежите, които имат желание да останат тук и да променят средата, в която живеем. Благодарение на работилниците този стремеж към развитие ще бъде утвърден и младите иноватори ще се научат как да бъдат предприемачи”, коментира големия брой желаещи да участват в работилниците Спирос Номикос. 

По 35 души в София и Варна ще участват в работните сесии по иновации, а младежите извън тези градове ще имат възможност да развиват проектите си въз основа на онлайн материали от сесиите. Работилниците дават възможност на участниците да получат знания и умения за устойчиви иновации, както и да повишат мотивацията и увереността си за реализацията на проекти.

Студенти и ученици станаха „Мениджъри за един ден“ в Солвей Соди

Март 25, 2015

За поредна година на 25.03.2015 г. Солвей Соди се включи в националната инициатива на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ - „Мениджър за един ден”.

Manager-for-a-day

Студенти от Икономически университет – Варна, имаха шанса да се запознаят и разговарят с г-н Спирос Номикос, Мениджър на 2014 г. Акцент в разговорите бяха иновациите и социално-отговорният проект на Солвей Соди Академия „Иновация в действие“.

Анелия Димова и Неделчо Едрев запознаха бъдещите икономисти с управленската структура на предприятието, с професионалните ангажименти на мениджърите, като изразиха надежда, че това посещение в „Солвей Соди” ще помогне за професионалната ориентация и реализация на студентите. 
Васил Бонев показа на младите икономисти производствените инсталации и те останаха впечатлени от мащабите на содовия завод, от направените инвестиции и съвременното управление на производствения процес, от усилията, които се полагат в сферата на безопасността и опазването на околната среда. Запознаха се с историята и с бъдещите планове за развитие на нашите дружества.

Ученици от 10 и 11 клас от СОУ ,,Димитър Благоев”, Провадия, посетиха Провадсол, където Тихомир Костов ги запозна със зала за управление и контрол на технологичния процес, сондажни площадки за добив на разсол, работилници за ремонт и техническо поддържане на технологично и сондажно оборудване.

Студенти от Нов български университет и ВУЗФ станаха „мениджъри за един ден“ в софийския ни офис, където Теодора Борисова ги запозна с длъжността на специалиста "Връзки с институциите" и им предостави детайлна информация за група Солвей, както и за Солвей Соди и филиали. 

Академия „Иновация в действие” дава знания и умения в областта на иновациите

Февруари 09, 2015

„Мениджър на годината 2014” Спирос Номикос ще бъде ментор на победителя от конкурса на Академията

Innovation-in-action-Logo

През януари 2015 г. на пресконференция в София официално бе даден стартът на Академия „Иновация в действие”. В това издание Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“ и “Мениджър на годината 2014”, ще бъде ментор на победителя в Академията.
“От самото си създаване преди 152 години до днес групата “Солвей” се развива благодарение на приложими и устойчиви иновации. От опит знаем, че нагласата, знанията и уменията в тази област са критично важни, особено за младите хора. Моят менторски ангажимент е чест и отговорност. Ще отправя покани и към други опитни колеги, които да подкрепят с менторство отличените в Академията”, сподели г-н Номикос.
“Иновация в действие” е нетрадиционна Академия. На всяка стъпка от проекта добавяме стойност за участниците”, подчерта Анелия Димова, директор “Човешки ресурси” в “Солвей Соди”, и представи осите, по които Академията подкрепя младите хора да развият умения за приложни иновации.

Ориентация за кариерния потенциал в областта на иновациите
Всеки кандидат за тазгодишното издание на Академията ще получи персонален доклад за своя потенциал. Докладът стъпва върху стандартизиран тест за изследване на кариерните мотиватори, предоставен от Съюза на психолозите в България. Желаещите могат да попълнят теста и да кандидатстват в Академията до 10 март 2015 г. на сайта на инициативата http://innovationinaction.eu/.

Споделени практики за устойчиви иновации 
Паралелно, отворени семинари за всички заинтересовани към участие в Академията ще бъдат проведени в София и Варна в края на февруари 2015. На тях практици в областта на иновациите ще споделят структурирано знание и опит. Записи на семинарите ще бъдат публикувани в сайта на инициативата.

Структурирани знания и умения за развитие на приложими иновации
В сърцето на Академията е поредицата работилници по иновации, провеждани от The Business Institute като партньор на инициативата. Те ще се състоят в периода март – април 2015 г. В тях фасилитатори и гост-говорители – практици ще обучават младите хора на концепции и бизнес инструменти за генериране и управление на иновации. Участниците имат ангажимент да разработят идеите си в проекти за реализация.

Продължаващо обучение в областта на иновациите
Академия “Иновация в действие” завършва с конкурс, в който ще бъдат оценени проектите на участниците, развити по време на работните сесии. Авторите на трите най-добри проекта ще получат като награди допълнителни възможности за обучение:

  •  Първа награда е пълна стипендия за лятна програма в Solvay University в Брюксел през август 2015;
  • Втора награда е пълна стипендия за магистратура „Иновации, предприемачество и финанси” във ВУЗФ, която стартира през ноември 2015;
  • Трета награда е пълна стипендия за курс по иновации на The Business Institute. 

Наградените ще бъдат определени от жури с почетен председател Н.П. Аник Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в България, и председател г-н Спирос Номикос, изпълнителен директор на “Солвей Соди”.

Менторство и подкрепа за развитие на приложни иновации
Отличените в Академия “Иновация в действие” ще получат и менторство за период от шест месеца. Ментор на участника с първа награда ще бъде г-н Номикос. 
Академия “Иновация в действие” е отворена за всички студенти или завършилите през последните 5 години висше образование. Темите на второто издание на Академията са: устойчиво развитие на средата около нас; здравословен живот и безопасност; технологични иновации за устойчиво развитие.

Млади предприемачи дадоха ценни примери от света на приложимите иновации

19 февруари 2015 г., София.

“Солвей Соди“ организира отворен семинар в София в рамките на Академия “Иновация в действие”

Innovation-in-action-Logo

Академия “Иновация в действие” проведе отворен семинар на тема “Приложими иновации – знание и примери от България” в София. Лекциите имаха цел не само да вдъхновят, но и да подготвят младите хора да създават и развиват устойчиви иновации. На събитието бяха представени и възможностите за безплатно участие в Работилниците по иновации на Академията през март и април. Kандидатстването по проекта е активно до 10 март на уеб адрес www.innovationinaction.eu.
Семинарът може да бъде гледан онлайн на следния уеб адрес:
https://youtu.be/y1PmYFOfBb4.

Отвореният семинар беше първата обучителна част в Академията. Основните теми, включени в програмата, бяха:
• Какво е иновация и какво не е? Защо създаването на иновации е по-лесно, отколкото изглежда?
• Типове иновации и тяхната приложимост в практиката.
• Примери от реалната практика. Защо и в България може да се случат? Къде е разковничето на добрата идея и успешната реализация?

Участници в отворения семинар в София бяха Спирос Номикос, изпълнителен директор на “Солвей Соди“ и Мениджър на годината за 2014 г., Анелия Димова, директор „Човешки ресурси” на „Солвей Соди”, Цветелина Тенева, съосновател на The Business Institute, Христо Алексиев, предприемач, основател на Playground Energy, и Делчо Делчев, съосновател на сдружение „Трансформатори“. 

Г-н Номикос сподели примера на групата „Солвей” в иновациите: „Не е случайно, че именно „Солвей Соди” стартира „Иновация в действие”. Като част от групата „Солвей” иновациите са част от нашето ДНК. Компанията дава началото си от малък семеен бизнес в Белгия. Създадена е от 20-годишния тогава Ернест Солвей, който изобретява нов метод за промишлено производство на калцинирана сода, без която днес нямаше да имаме стъкло. Ернест Солвей е човек с дух и упоритост да опитва отново и отново да се учи от грешките си и да търси начин да направи нещата по-добре. Винаги е подкрепял както научните, така и социалните иновации. През 1903 г. г-н Солвей създава Solvay Business School, инициира световни конференции по физика. Най-известната от тях се провежда през 1927 г., когато 17 от 29-те участници са носители на Нобелова награда. Разбира се, не е нужно да бъдеш Нобелов лауреат, за да си иновативен. Да имаш добри идеи, обаче, не е достатъчно. Реализацията на идеите е много важна. Това е сложен процес, който изисква различни ресурси и много добро планиране. Ето защо основната цел на нашия образователен проект е да се научим как новите добри идеи да стават реалност”. 

„Говорейки за иновации, бих искала да дам пример с един от последните такива проекти, с които компанията ни се гордее. Това е създаването на соларния самолет, наречен „Solar Impulsе”. „Солвей” е водещ партньор в този проект и в началото на март т.г. самолетът ще направи своя първи околосветски полет, без да използва капка гориво. Целта на този полет е трупането на знания, основно научни, но и практически, а след това анализирането на резултатите да бъде приложено на практика. По аналогичен начин се надявам, че „Иновация в действие”, давайки допълнителни знания, умения и ценни контакти на участниците в проекта, ще допринесе светът да стане по-добро място за живот”, сподели Анелия Димова.

„Думата „иновация” става все по-модерна и за това има причина. Животът ни става все по-забързан, всичко около нас се променя непрекъснато. Това означава, че иновациите днес вече са ежедневие – факт, който изглеждаше невероятен преди 10 години. Още повече, за разлика от откритията, които се случват рядко и на малко хора, всеки от нас във всеки един момент може да създаде иновация. Достатъчно е да има знанията, уменията и вдъхновението да сътвори нещо ново”, каза Цветелина Тенева.

Конкретни примери от света на иновациите сподели Делчо Делчев, един от основателите на сдружение „Трансформатори” - общност от млади архитекти, които искат да преобразуват средата, в която живеем. Те трансформират обичайни елементи от околната среда, така че да са по-красиви, по-удобни и по-функционални. За своята идея в полза на града сдружението привлича млади доброволци.

“Един от нашите популярни проекти е „Театър на улицата”. През 2009 г. започнахме да изрисуваме електрическите табла в София. Намерихме художници, които се занимават с това и завършихме около 100 такива табла. Бройката не е толкова голяма, колкото се радваме на победата, която отбелязахме – над безхаберието и скептицизма у хората. Успяхме да превърнем рисуването върху елетрическите кутии в модел, който се пренесе върху целия град. Това несъмнено ни отне време и много работа, както се случва и с другите наши проекти. Иновациите минават през много етапи, така че са нужни воля и упоритост, за да се извърви пътят към тяхната реализация”, сподели г-н Делчев.

Христо Алексиев, съосновател на „Playground Energy”, даде примери защо и как се развиват иновации в България: „Много ни допадна идеята да се опитаме да „съживим” детската площадка, която след 80-те години спря да се използва от децата, чието внимание беше превзето от електронните медии и устройства. Този факт, в комбинация с лоши хранителни навици, води до основен проблем – наднорменото тегло. Начинът да върнем децата към забравената от тях площадка, беше да използваме кинетичната енергия, която те произвеждат, докато играят и да я превърнем в електрическа. Така успяваме да ги забавляваме допълнително, карайки уредите за игра да светят и да издават звуци. Най-голямата награда за нас беше да видим как деца се редят на опашка, за да използват площадките, които изградихме”.

Като част от академия „Иновация в действие” отворен семинар се проведе и в гр. Варна. В него участие взе отново Спирос Номикос, както и Магдалена Михалева, продуктов дизайнер, автор на проекта “Детска площадка от рециклирани материали” – първа награда в Академия “Иновация в действие`2012-2013“, и Пламен Борисов, отговорен за иновационния процес и заместник производствен директор на “Солвей Соди“ и филиали.
 

 

Нова инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия
PR2014-logo-Bulgaria

Март 05, 2014

Проект „Повишаване ефективността на производството на калцинирана сода чрез внедряване на инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия“, процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”. Проектът се осъществява от „Solvay СОДИ” АД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор 2ТМГ-02-22/26.04.2013 г.

ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕКУПЕРИРАНЕ И ПРЕНОС НА ОТПАДНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В ПРЕДПРИЯТИЕТО „Solvay СОДИ“ АД ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г., СХЕМА BG161PO003-2.1.07 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „Solvay СОДИ“ АД

От 26.04.2013 г. „Solvay Соди“ АД започна изпълнението на проект „Повишаване ефективността на производството на калцинирана сода чрез внедряване на инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия” по договор за безвъзмездна помощ номер (по ИСУН) BG161PO003-2.1.07-0046-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България. Проектът е с продължителност 11 месеца и е на обща стойност от 3,206,000.00 лв., от които 50% безвъзмездна помощ, предоставена по програмата в размер на 1,603,000.00 лв.

Общата цел на проекта е да повиши конкурентните предимства и да създаде предпоставки за устойчиво развитие на българския и международните пазари на предприятието „Solvay Соди” АД чрез инвестиции за внедряване на иновативна технология – инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия. Специфичните цели, които проектът ще постигне след реализацията, са свързани с намаляване на производствените разходи на сода и постигане на пряк екологичен ефект чрез намалените емисии на отпадни топлини и свежа вода.

Солвей Соди изпълнява проект за подобряване условията на труд

Ноември 19, 2013

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 (по ИСУН) 

PR-logo-Bulgaria

"Повишаване производителността на труда чрез подобряване 
условията на труд в „Солвей Соди“ АД" 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От 21.06.2013 г. „Солвей Соди“ АД започна изпълнението на проект „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди” АД” по Договор № ESF-2303-03-02007. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 197 635,53 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 158 108,42 лв. 
Общата цел на проекта е осигуряване на по-добри условия на труд за работещите в „Солвей Соди” АД. 
Специфичните цели на настоящия проект са свързани със спазване и надграждане на предвидените в законодателството по безопасност и здраве при работа изисквания, както и с привеждане условията на труд в организацията в съответствие с международните изисквания за здраве и безопасност на работното място: 

  1. Привеждане условията на труд в организацията в съответствие с международните изисквания за безопасност и здраве на работното място; 
  2. Подобряване благосъстоянието и удовлетвореността на работещите, а оттам подобряване на работните процеси и увеличаване ефикасността и производителността на труда; 
  3. Намаляване на трудовите злополуки с 25% за период от една година след завършване на проекта, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Солвей Соди” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта! 
Инвестира във вашето бъдеще!