Измерими цели: Проследяване на напредъка чрез десет приоритетни цели до 2030 г.

Климат

Намаляване на емисиите на парникови газове в световен мащаб

Solvay ще удвои скоростта, с която намалява емисиите, с цел да ограничи емисиите на парникови газове с 26 % и да приведе своята траектория в съответствие с целта за „поддържане повишението на температурата значително под 2 °C “, заложена в Парижкото споразумение от 2015 г.

Ключови механизми

 • Преминаване към възобновяема и нисковъглеродна енергия
 • Непрекъснато подобряване на енергийната ефективност 
 • Разработване на чисти технологии за намаляване на емисиите на парникови газове, отделяни от химически процеси
 • Вътрешната цена на въглерода от € 50/ метричен тон еквивалент на CO2 ще се прилага във всички инвестиционни решения за емиси на парникови газове
 • Проучване на бизнес моделите за кръгова икономика като допълнителен механизъм за предизвикателството нулеви емисии при производство на енергия.

 

Прекратяване използването на въглища за енергия

Solvay няма да изгражда нови въглищни централи и се ангажира да прекрати използването на въглища в производството на енергия навсякъде, където съществуват алтернативи за възобновяеми източници.

Ключов механизъм

 • Преминаване към възобновяема и нисковъглеродна енергия.

 

Намаляване на натиска върху биологичното разнообразие

Solvay планира да намали с 30% натиска си  върху биологичното разнообразие в области като наземно окисляване, еутрофикация на водата и морска еко-токсичност.

Ключов механизъм

 • Планът за климата на Групата и инициативата за постепенно прекратяване на използването на въглища ще бъдат ключовият двигател за намаляване на нашия натиск върху биологичното разнообразие.

Ресурси

Увеличаване на ефективността при потреблението на вода

Solvay ще намали въздействието си върху използването на свежа вода, като намали нейното потребление с 25 %

 

Ускоряване на кръговата икономика

Solvayще се възползва от партньорството си с фондацията „Елън Макартър“, за да удвои продажбите на продукти, произведени на основата на възобновяеми или рециклирани ресурси до 15 % от продажбите на Групата. 

 

Увеличаване на оползотворяването на отпадъци

Групата ще намали с една трета индустриалните отпадъци, неподлежащи на оползотворяване, като депа и изгаряне без оползотворяване на енергия.

Ключови механизми

 • Рециклиране / валоризация по продукти или в производството на енергия

 

Възползваме се от иновациите за разработване на по-устойчиви решения

Solvay ще продължи да пренасочва портфолиото си към възможности, които развиват устойчиви решения, с цел увеличаване на устойчивите решения до 65% от общите продажби на групата.

Ключови механизми

 • Изследвания и иновации
 • Сливания и придобивания
 • Стратегия
 • Количествено определяне на въздействието

По-добър живот

Приоритет върху безопасността

В Solvay целта ни е нулево ниво на злополуки, за да защитим безопасността и сигурността на своите служители.

Ключови механизми

 • стриктно прилагане на нашите животоспасяващи правила
 • подобряване на културата по безопасност и лидерството в тази област

 

Затвърждаване на разнообразието и приобщаването

Solvay ще работи за постигане на равенство на половете за ръководните позиции на средно и високо ниво до 2035 г. Кодексът за бизнес интегритет на Solvay проправя пътя към приобщаваща работна среда, която приветства разнообразието от всякакъв вид, като например разсъждения, раса, цвят, националност, произход, религия, полова идентичност или сексуална ориентация.

Ключови механизми

 • Засилване на обученията, менторството и инициативи за спонсорство
 • Участие в образователни програми за насърчаване на интереса на студентките към работни места на бъдещето
 • Развиване на жени топ мениджъри с високо образователни програми

 

Удължаване на отпуска по майчинство и бащинство

От 2021 г. Solvay адаптира своята глобална политика от 14 седмици на 16 седмици отпуск по майчинство, като я прилага и за двамата родители, заети в компанията, независимо от техния пол.